Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:673 (2013-2014)
Innlevert: 10.04.2014
Sendt: 11.04.2014
Besvart: 24.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Til tross for at Finnmarkssykehuset ikke har fristbrudd har en kommersiell aktør fått lov til å suge seg fast på en måte som gjør at pasienter som kunne vært tilbakeført til Finnmarkssykehuset beholdes hos Psykia. Dette gir stort utbytte på det offentliges regning, og kan vanskelig beskrives som annet enn sløsing.
Hvordan vil statsråden hindre at kommersielle aktører ikke får nær ubegrenset tilgang til å beholde pasienter og mulighet til å operere med timepriser som åpenbart er så høye at de ikke kan forsvares logisk?

Begrunnelse

Dagens Medisin bringer oss saken om den kommersielle bedriften Psykia som har tatt over pasienter fra Finnmarkssykehuset HF.
Ifølge Dagens medisin inngikk den private behandleren Psykia AS i 2012 en lukrativ avtale med Helfo pasientformidling da de overtok pasienter som hadde opplevd fristbrudd i Finnmarkssykehuset.
Dagens medisin forteller at det er Finnmarkssykehuset som må betale for behandlingen Psykia gir til et tredve talls pasienter - til tross for at sykehuset ikke lenger har fristbrudd. I fjor betalte sykehuset mer en ti millioner kroner i fakturaer til Psykia. Kontrakten Helfo har med Psykia varer frem til 2016.
Videre forteller Dagens Medisin følgende: "Dagens Medisin har fått tilgang til fakturaer som viser at firmaet har levert psykolog- og psykiatritjenester til mellom 6 000 og 7 500 kroner i timen." Det er svært høye timepriser, og viser hvor lukrativt det er for en slik aktør å holde fast på de pasientene den har fått tak på.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: De regionale helseforetakene har plikt til å sørge for at befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester. Helsetjenestene som tilbys må være forsvarlige, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2. Dette innebærer blant annet å sørge for at pasienter som har rett til å få nødvendig helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-l b annet ledd får den nødvendige helsehjelpen innen en individuell fastsatt frist. Ved fristbrudd kan pasienten henvende seg til HELFO for å få hjelp til å få gjennomført oppfyllelsen av rettigheten på helseforetakets regning. HELFO har i henhold til lovverket en formidlingsoppgave. I 2013 vedtok Stortinget endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som blant innebærer at det er spesialisthelsetjenesten, og ikke pasienten, som skal kontakte HELFO dersom de ikke er i stand til å oppfylle den juridiske fristen for når helsehjelp senest skal gis.
I 2013 registrerte HELFO pasientformidling 1664 saker hvorav 1211 var reelle fristbrudd. I 770 av sakene greide sykehuset likevel å finne et tilbud til pasienten, mens HELFO pasientformidling kjøpte behandling til 373 pasienter. For de pasientene som sykehuset finner et tilbud til, tar det i snitt tar det 4 kalenderdager fra registrering hos HELFO pasientformidling til pasienten har fått tildelt dato for oppstart av behandling i sykehuset som har brutt fristen. Når sykehuset ikke kan gi time innen fristen, bruker HELFO pasientformidling i gjennomsnitt 7 kalenderdager fra registreringsdato til pasienten har fått tildelt time ved ny behandler hos en av HELFO pasientformidlings leverandører. Det tar i snitt 20 dager fra registreringsdato til pasienten er i behandling.
HELFO pasientformidling har i dag 14 rammeavtaler med leverandører som tilbyr psykisk helsevern eller rusbehandling. Det er lite forutsigbart for leverandøren om de får pasienter eller ikke. Imidlertid må de ha kapasitet tilgjengelig i tilfelle det oppstår fristbrudd på den tjenesten de har forpliktet seg til å levere. Markedssituasjonen vil dermed kunne påvirke konkurransesituasjonen og dermed prisdannelsen. På enkelte områder kan det være svært utfordrende for HELFO pasientformidling å skaffe et subsidiært behandlingstilbud.
Eksisterende rammeavtaler trådte i kraft 1. januar 2012 og gjelder frem til 31. desember 2015. Det ble inngått avtaler fylkesvis innenfor de ulike diagnoser som blir behandlet ved poliklinisk psykisk helsevern. Rammeavtalene kan sies opp med en måneds varsel dersom det foreligger saklig grunn. Hvis en eller flere av disse rammeavtalene sies opp i avtaleperioden vil det normalt fortsatt kunne bli foretatt avrop ettersom det er inngått avtaler med flere leverandører per fylke. Det ble ikke mottatt tilfredsstillende tilbud på poliklinisk behandling i Finnmark, og derfor ikke inngått en egen rammeavtale for Finnmark fylke.
I januar 2012 mottok HELFO pasientformidling de første henvendelsene fra pasienter som opplevde fristbrudd innenfor psykisk helsevern ved Helse Finnmark HF. Det forelå da ingen rammeavtaler for behandling i psykisk helsevern i Finnmark, men HELFO er likevel forpliktet til å fremskaffe tilbud til fristbruddpasienter så raskt som mulig. Selv om HELFO som statlig virksomhet er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser, har offentlige oppdragsgivere en adgang til å foreta anskaffelser uten å gjennomføre en anbudskonkurranse, for eksempel ved uforutsette omstendigheter som gjør at en anskaffelse ikke kan utsettes i den tiden det tar å gjennomføre en konkurranse. HELFO har i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven plikt til å skaffe behandling uten opphold til pasienter som opplever fristbrudd.
For å finne en tilfredsstillende behandling uten opphold for fristbruddpasientene fra Finnmark, ble de behandlingsinstitusjoner/behandlere som nettopp hadde inngått rammeavtaler med HELFO for nærliggende fylker, kontaktet. Psykia AS var den eneste leverandøren som kunne gi et behandlingstilbud til de aktuelle pasientene.
Med utgangspunkt i den nylig inngåtte rammeavtalen med Psykia i Troms ble det gjort avrop om direkte kjøp til den enkelte pasient. Behandlingene ble bestilt ved Psykia sitt kontor i Tromsø. De første pasientene møtte opp til behandling ved kontoret i Tromsø, frem til Psykia skaffet egne lokaler i Alta.
For å sikre bedre kvalitet og rutiner knyttet til avtalene innen psykisk helsevern og rusbehandling som HELFO forvalter, ga Helsedirektoratet i mai 2013 HELFO i oppdrag å etablere et system for oppfølging av kvalitet og avvikshåndtering hos leverandører av subsidiært behandlingstilbud. Oppfølgingen skal sikre at behandlingen er av tilfredsstillende kvalitet i hele avtaleperioden. Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp dette arbeidet i styringsdialogen med Helsedirektoratet.
Nye tall fra Norsk pasientregister (NPR) viser at færre pasienter opplevde brudd på behandlingsfristen i 1. tertial 2013 sammenliknet med 2012. Innen psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling var andelen fristbrudd fire prosent.