Skriftlig spørsmål fra Eva Kristin Hansen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:689 (2013-2014)
Innlevert: 23.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 02.05.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eva Kristin Hansen (A)

Spørsmål

Eva Kristin Hansen (A): Mener forsvarsministeren at finansieringen for utbyggingen av Ørland Hovedflystasjon er tilstrekkelig og på plass når kunnskapen som nå har kommet gjennom konsekvensutredningene viser behov for flere avbøtende tiltak av forhold som Stortinget ikke var kjent med tidligere?

Begrunnelse

Stortinget vedtok 14. juni 2012 at Ørland Hovedflystasjon (ØHF) skal være Norges fremtidige kampflybase. Utbygging av kampflybasen er av stor sikkerhetsmessig betydning for Norge, og sammen med innkjøp av nye F-35 jagerfly er kampflybaseutbyggingen den største investeringen for Forsvaret i moderne tid.
Kampflybasen har vært ønsket velkommen av vertskommunen Ørland. Vedtaket om kampflybase ved ØHF gir Forsvarets tilstedeværelse på Ørland en lang tidshorisont. Ørland kommune har mål om å legge til rette for at etableringen blir positiv både for Forsvaret og for sivilsamfunnet. Kommunen har derfor rettet fokus mot samarbeid og samhandling mellom Forsvaret og sivilsamfunnet, og ønsket å organisere dette gjennom et felles utviklingsprogram der tiltak som bidrar til felles ønsket utvikling inngår. Dette i tillegg til konsekvensutredningenes identifiserte behov for avbøtende tiltak. I et langsiktig perspektiv vil dette gjøre det mulig å utvikle en mer attraktiv vertskapskommune som gir Forsvaret økte muligheter til å rekruttere den beste kompetanse og ønsket personell samtidig som det eksisterende gode forholdet mellom forsvaret og lokalsamfunnet videreføres.
Reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon med konsekvensutredninger peker på en rekke forhold som krever avbøtende tiltak. For å nevne noe viser konsekvensutredningene at F-35 har 10dB høyere lydnivå enn F-16, som blant annet fører til at en rekke husstander og gårdsbruk vil få tilbud om innløsning av eiendom. En barneskole som ligger ved hovedporten til basen vil måtte flyttes, og landbruksnæringen får utfordringer med tap av landbruksjord og usikkerhet knyttet til fremtidig husdyrdrift inne i støysonen. I tillegg pekes på trafikkvekst i anleggs- og driftsfasen med behov for trafikksikkerhetstiltak.
Da Stortinget vedtok å legge den nye kampflybasen til Ørland var ikke avbøtende tiltak, med unntak for Evenes, nevnt i saksdokumentene (Prop. 73 S, 2011-2012, «Et forsvar for vår tid»). I stortingsproposisjonen ble konsekvensene for det sivile samfunn med F-35 omtalt som «nokså sammenlignbare med det man hadde ved måling med F-16». Dermed ble det heller ikke lagt inn føringer for etablering av et utviklingsprogram mellom staten og Ørland kommune, slik tilfellet var da Regionfelt Østlandet ble etablert i Åmot kommune.
Stortinget har vedtatt stramme tidsrammer for planlegging og utbygging av kampflybasen. Forsvarsbygg har stramme budsjetter for planlegging og gjennomføring. Reguleringsplanens konsekvensvurderinger viser en rekke tiltak som må gjennomføres i lokalsamfunnet som følge av utbyggingen. Skal kommunen kunne vedta planen slik den nå foreligger, må det avklares finansiering av de avbøtende tiltakene.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 24. april 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen om finansieringen for utbygging av Ørland hovedflystasjon er tilstrekkelig i forhold til konsekvensutredningenes identifisering av flere behov for avbøtende tiltak for forhold som Stortinget ikke har vært kjent med tidligere.
Etablering av ny kampflybase er et svært viktig forsvars- og sikkerhetspolitisk tiltak som gjennomføres i henhold til Stortingets forutsetninger ved behandlingen av Innst. S. nr. 388 (2011–2012) til Prop. 73 S (2011-2012). Jeg viser også til Prop. 84 S (2013-2014), som nylig er fremlagt for Stortinget, der regjeringen blant annet foreslår etablering av nytt skvadronsbygg for kampflyene på Ørland.
Som grunnlag for reguleringsplanene har Forsvarsbygg gjennomført et omfattende konsekvensutrednings- og reguleringsplanarbeid for å finne løsninger som tar hensyn til hvordan etableringen kan påvirke omgivelsene rundt kampflybasen. Forslag til planbestemmelse og reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon ble oversendt fra Forsvarsbygg til Ørland kommune i januar 2014. Planforslaget er fortsatt til behandling i Ørland kommune. Neste trinn er at kommunen sender forslaget på høring og legger det ut til offentlig ettersyn iht. plan- og bygningsloven.
Reguleringsplanforslaget har identifisert behov for flere avbøtende tiltak. Hensikten med avbøtende tiltak er å redusere uønskede virkninger for samfunnet som er en direkte følge av virksomheten til den nye kampflybasen. Behovet for avbøtende tiltak fastsettes gjennom kommunens vedtak av ny reguleringsplan etter kommunal behandling av eventuelle merknader til planforslaget.
Som del av reguleringsplanarbeidet har det vært gjennomført en rekke møter om behovet for avbøtende tiltak mellom lokale, regionale og statlige myndigheter, både på politisk og administrativt nivå. Det har bl.a. vært møte mellom vertskommunene, fylkesmyndighetene og statssekretærene fra flere departementer i mars 2014. Det er også planlagt nye møter mellom lokale, regionale og statlige myndigheter på administrativt nivå i mai måned. Videre er Forsvarsbygg og Ørland kommune allerede i gang med forhandlinger om avbøtende tiltak knyttet til reguleringsplanarbeidet, herunder behov for utbyggingsavtaler og om det kan etableres samarbeidsavtaler for fellesløsninger mellom Forsvaret og Ørland kommune. Endelig omfang av tiltak med tilhørende administrative og økonomiske konsekvenser som følge av disse forhandlingene er ikke klart.
Den nevnte prosessen har primært til hensikt å finne gode løsninger på områder der det er behov for å avbøte eller kompensere for eventuelle negative følger etablering av kampflybasen fører med seg. Utviklingen av kampflybasen vil på den annen side også representere mange nye muligheter for lokalsamfunnene og regionen, for eksempel i form av økt tilflytting, økt etterspørsel av varer og tjenester, samt både midlertidige og permanente arbeidsplasser. Prosessen vil også gi mulighet for å identifisere eventuelle ytterligere muligheter.
Regjeringen er opptatt av å bidra til god fremdrift i utbyggingen av den nye kampflybasen på Ørland, og samtidig legge forholdene til rette for en fremtidsrettet utvikling av lokalsamfunnene på Fosen. Med henvisning til den prosessen som det er redegjort for over, samt de nye muligheter som utbyggingen vil føre med seg, er det for tidlig å ta stilling til det endelige omfanget av avbøtende tiltak og det presise anslaget over økonomiske konsekvenser.