Skriftlig spørsmål fra Hans Fredrik Grøvan (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:690 (2013-2014)
Innlevert: 23.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 05.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hans Fredrik Grøvan (KrF)

Spørsmål

Hans Fredrik Grøvan (KrF): Hvor raskt vil ordningen med forenklet transfer på Oslo Lufthavn Gardermoen være på plass?

Begrunnelse

I dag må flypassasjerer som ankommer fra utlandet til Gardermoen, og som skal videre med fly innenlands, hente ut bagasjen, foreta tollbehandling for deretter å sjekke inn bagasjen på nytt og gjennomgå sikkerhetskontroll før videre innenriksreise. Dette medfører ekstra tidsbruk for passasjerene sammenliknet med direkteforsendelse av bagasjen. Reisevaneundersøkelser, trafikkanalyser og publikumshenvendelser viser at flere passasjerer velger en annen transferflyplass, hvilket medfører reduserte inntekter for norsk luftfart, og redusert trafikkbelastning. Dagens ordning er til stor irritasjon for mange reisende.
Arbeidsgruppen som ble nedsatt av Samferdselsdepartementet i samråd med Finansdepartementet konkluderte i fjor sommer med at man burde starte et forsøksprosjekt på OSL Gardermoen med «forenklet transfer» etter samme mønster som blant annet Sverige. Arbeidsgruppen anbefaler i forbindelse med dette en rekke tiltak som skal sikre en fortsatt god ivaretakelse av samfunnssikkerheten.
Stortinget har ved flere anledninger bedt om at det innføres forenklet transfer blant annet i Innst. 492 S – 2012–2013 om verksemda til Avinor AS, og i regjeringserklæringen slås det fast at det skal legges til rette for forenklet transfer, i første omgang ved Oslo Lufthavn.
Allerede i 2012 fremmet KrF et forslag i Stortinget hvor man ba regjeringen utarbeide og iverksette et system for enklere tollbehandling av flyreisene i transfer på norske flyplasser. Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre stemte da for KrFs forslag. Det må nå forventes at ordningen kommer på plass snarest mulig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen jobber med denne saken fortløpende, og jeg er glad for at representanten Grøvan viser interesse og engasjement for tematikken. I dette arbeidet er det viktig å finne en god løsning som ivaretar ønskene til de reisende og flyselskapene om raskere og smidigere ankomst til Gardermoen fra utlandet, samtidig som man ivaretar Regjeringens ønsker om en effektiv og robust immigrasjon- og tollkontroll. Arbeidet har høy prioritet i Regjeringen.
Jeg har gjennomført befaring på Gardermoen, vi har hatt kontakt med andre lands lufthavnoperatører og tollmyndigheter for å høste erfaring fra deres ulike løsninger, og jeg håper vi kan finne en god løsning for Gardermoen innen kort tid.