Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:693 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 24.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden følge opp Sundvolden-erklæringens formuleringer om maritim utdanning, kan statsråden bekrefte at det er aktuelt med en egen stortingsmelding om maritim utdanning, og når vil en slik melding eventuelt kunne legges frem for Stortinget?

Begrunnelse

Den maritime næringen har lenge ønsket en egen stortingsmelding hva gjelder sjøbasert maritim utdanningen, blant annet for å få en tilstrekkelig helhetlig gjennomgang knyttet til denne utdanningsretningen.
I 2013 fremmet Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre følgende forslag i Stortinget – uten å få flertall: "Stortinget ber regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om en styrket maritim utdanning som følger opp forslag fremsatt av Aasen-utvalget, en arbeidsgruppe nedsatt av stiftelsen Maritim utvikling (MARUT)."
I Sundvolden-erklæringen fremgår det at regjeringen vil legge frem konkrete tiltak for å styrke den maritime utdanningen, men det fremgår ikke om disse tiltakene skal være basert på egen stortingsmelding.
I sitt svar i Stortinget 23. april d.å. på spørsmål fra undertegnede om det vil komme en egen stortingsmelding om maritim utdanning, understreket statsråden følgende:
«Svaret på det er at jeg ikke kan love det, men det er absolutt en idé jeg ikke er fremmed for».

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Maritim næring er viktig for Norge. Vi har sterke maritime miljøer i Norge, men vi må sørge for at de utvikler seg videre. For å bidra til fortsatt vekst og konkurransedyktig industri så begynner regjeringen nå arbeidet med en ny maritim strategi.
Kunnskap og kompetanse er grunnleggende for at vi skal nå målene for den maritime næringen i Norge. Utdanning og forskning må derfor ses i sammenheng med den øvrige politikken på det maritime området. Regjeringen vil derfor følge opp Sundvollen-erklæringens punkt om konkrete tiltak for å styrke den maritime utdanningen gjennom den nye strategien.
Gjennom prosjektet MARKOM 2020 er både fagskoleutdanningene og høyere utdanning allerede i et godt samarbeid med arbeidslivet om å følge opp punktene fra MARUT-rapporten.