Skriftlig spørsmål fra Odd Omland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:698 (2013-2014)
Innlevert: 24.04.2014
Sendt: 25.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Odd Omland (A)

Spørsmål

Odd Omland (A): I kommunene Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord har nå 10-12 småkraftutbyggere søkt eller fått konsesjon, de største på 10 MW. Regionalnettet i området må oppgraderes for at disse skal få nettilkobling. Beregnet anleggsbidrag etter oppgraderingen blir da så høyt at prosjektene ikke blir regningssvarende.
Vil statsråden gjennom den nye nettmeldingen vurdere regelverket for tilkobling av småkraftverk?

Begrunnelse

I det nevnte området i Vest-Agder har det fram til nå vært flere utbygginger av småkraftverk. Da det har vært ledig kapasitet i nettet har disse gjennom et "først til mølla" -prinsipp fått tilkobling nesten vederlagsfritt. Når det nå ikke lenger er ledig kapasitet på nettet innebærer det at nye småkraftverk må bære hele kostnaden ved en oppgradering. En oppgradering som på sikt likevel måtte bli utført.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: I 2010 ble det innført tilknytningsplikt i energiloven. For produksjon innebærer tilknytnings-plikten at alle samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter har rett til å tilknyttes nettet. Tilknytningsplikten er bindende for alle med konsesjon for nettanlegg. Dersom det ikke er kapasitet i eksisterende nett plikter nettselskapet å gjennomføre tiltak i nettet slik at det så snart som mulig blir driftsmessig forsvarlig å tilknytte produksjonsprosjektet.
Ved nye tilknytninger eller forsterkning av nettet til eksisterende kunder kan nettselskapene fastsette et anleggsbidrag for å dekke faktiske anleggskostnader. Dette gjelder blant annet når tilknytning av ny kraftproduksjon krever investeringer i eksisterende nett. Formålet med anleggsbidraget er å synliggjøre kostnadene ved en ny tilknytning eller forsterkning, og å fordele kostnadene mellom kunden som utløser investeringen og nettselskapets øvrige kunder. Reglene om anleggsbidrag fremgår av kontrollforskriften.
Det er nettselskapene som har ansvar for å avgjøre i hvilken grad de ønsker å benytte seg av anleggsbidrag, men de må ha en praksis som er objektiv og ikke-diskriminerende. Dersom nettselskapet ikke benytter anleggsbidrag, vil kostnadene ved nye tilknytninger og oppgraderinger måtte dekkes inn gjennom høyere tariffer for alle selskapets kunder. I praksis benytter de fleste nettselskap seg av muligheten til å kreve inn anleggsbidrag ved slike investeringer.
Anleggsbidraget skal være nettmessig begrunnet. Kostnader som ikke kan føres tilbake til den som utløser investeringen, kan heller ikke tas med i beregningen av anleggsbidraget. Ved investeringer i anlegg der kunden er eneste bruker, kan nettselskapet innkreve opp til hele investeringskostnaden av kunden. I anlegg som forsyner en avgrenset og identifiserbar kundegruppe, kan anleggsbidraget settes lik den enkeltes utbyggers forholdsmessige andel av kostnadene.
På generelt grunnlag ser jeg på anleggsbidrag som en viktig del av en effektiv og kostnadsriktig tariffering av nettjenestene og et godt verktøy for å sikre en samfunnsmessig rasjonell utvikling av kraftsystemet. Anleggsbidraget synliggjør kostnadene som påføres nettet ved nye tilknytninger, og bidrar til en riktig rangering av produksjonsprosjekter med hensyn til samlede investeringskostnader. Dette er blant annet viktig for å sikre at det er de mest lønnsomme fornybarprosjektene som realiseres innenfor elsertifikatmarkedet.
Jeg gjør oppmerksom på at oppnås det ikke enighet om anleggsbidrag, kan utbyggere av småkraftverk kreve at NVE avgjør saken. Olje- og energidepartementet er klageinstans for vedtak fattet av NVE. Jeg håper representanten har forståelse for at jeg av den grunn ikke kan gå nærmere inn i en vurdering av enkeltsaker.