Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:703 (2013-2014)
Innlevert: 25.04.2014
Sendt: 25.04.2014
Besvart: 30.04.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): I en pressemelding fra statsråden 21. mars 2014 kom det fram at departementet stopper omstillingen av statlige foreldre og barn sentre, og at statsråden er opptatt av at de minste barna og deres familier skal få god hjelp. Likevel ser vi at slike sentre i regi av ideelle har mye ledig kapasitet og nå må vurdere nedleggelse pga. lite belegg de siste årene.
Vil statsråden anmode Bufetat om å ta i bruk ideelle foreldre- og barn sentre i stedet for å plassere familier på venteliste?

Begrunnelse

Flere sentre melder om at kommunene ønsker å bruke dem, men at Bufetat ber kommunene bruke de offentlige sentrene og heller setter familier på venteliste til det er ledig på et offentlig senter. Disse familiene er i en svært sårbar situasjon og trenger hjelp raskt slik at problemer, overgrep og vold ikke får utviklet seg og gi barnet varige skader. En ventetid på uker eller måneder i et hjem uten god nok omsorg kan være svært alvorlig for et nyfødt barn, og bør unngås. Det er opprørende at vi påfører barn og familier unødvendig skade når vi vet det står plasser ledig på sentre som drives av ideelle. Et eksempel på et senter er Blå Kors sitt senter Aglo som har drevet foreldre og barn senter i 20 år og dermed har lang erfaring med å utrede familier, veilede familier og gi anbefalinger til barnevern om omsorgsovertakelse der hvor det er nødvendig. Per dags dato har Aglo familiesenter to familier som begge skal flytte ut denne måneden. Aglo får tilbakemeldinger fra kommuner, flere fagteam og de statlige foreldre og barn senteret er at behovet er stort og at det statlige senteret i Sør-Trøndelag ikke klarer å dekke tilmeldt behov fra kommunene. Flere kommuner og fagteam melder også om muntlige føringer fra Bufetat om å ikke bruke ideelle som Aglo og dermed må familier vente på plass i det statlige sentret. Bruken av Aglo familiesenter må av rådgiverne i fagteamene skrives som en avviksmelding og denne må godkjennes av regionsdirektøren. Aglo familiesenter står nå i fare for å måtte avvikle driften av foreldre og barn senter i løpet av kort tid.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er i en omstillingsprosess der de konsentrerer sine aktiviteter til de lovpålagte oppgavene de er forutsatt å skulle løse. Det er i hovedsak de lovpålagte oppgavene som Bufetat har fått budsjettbevilgning av Stortinget til å drifte og tilby til det kommunale barnevernet. Et samlet Storting stod bak denne beslutningen da de vedtok Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven.
Opphold i senter for foreldre og barn er et hjelpetiltak i barnevernet og er ikke et lovpålagt tiltak som staten er pliktig å tilby. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) sitt ansvar er å bistå kommunene med å fordele de eksisterende plassene i sentrene for foreldre og barn. Som hovedregel skal Bufetat dekke den delen av kommunen sine utgifter som er større enn en fastsatt egenandel.
Aglo familiesenter (Blå Kors), som stortingsrepresentanten viser til, har i hovedsak vært i bruk til kartlegging og utredning. Region Midt-Norge har to statlige sentre for foreldre og barn, et i Molde og et i Trondheim. Det er også etablert sped- og småbarnsteam knyttet til de to sentrene i Molde og Trondheim. Disse teamene jobber ambulant og bistår familiene i hjemmene. De kan også brukes før og etter opphold i sentrene. Det er ikke ventelister ved de to statlige sentrene.
Et godt tilbud til de minste barna og deres familier er viktig for å kunne gi tidlig hjelp og forebygge senere problemer, og det er barn og unges behov som er styrende for hvordan tiltaksapparatet skal være. Departementet har derfor bedt Bufdir om å gi en grundig vurdering og anbefaling av hvordan denne gruppen skal få et best mulig tilbud. Inntil disse anbefalingene foreligger har jeg bedt direktoratet om å stanse ytterligere omstilling av tilbudet. Stans i omstillingen gjelder både statlige og private, ideelle sentre.
Avslutningsvis vil jeg understreke at jeg følger nøye med på utviklingen av tilbudet til denne gruppen. Et godt tilbud til de minste barna og deres familier er viktig for å kunne gi tidlig hjelp og forebygge senere problemer.