Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:713 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 29.04.2014
Besvart: 07.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): På hvilken måte bidrar departementet til at prosjektet knyttet til etablering av et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN) realiseres?

Begrunnelse

I Innst. 236 S (2011–2012) skrev en samlet Utenriks- og forsvarskomite følgende:

«Komiteen mener at etablering av et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN) vil kunne befeste Norge som verdensledende på SAR (Search and Rescue). RKSN vil være et logistikk- og utdanningssenter for sikkerhet, redning og beredskap i nordområdene.»

Undertegnede viser til arbeidet med etablering av et ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN) i Porsanger. Etter det undertegnede erfarer er det en fare for at prosjektmidlene ikke strekker til, og at prosjektet ikke blir realisert. Dette vil i så fall være svært uheldig for beredskapen i nordområdene, som per i dag ikke er på det nivået som er ønskelig.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med prosjektet om etablering av et
Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i nordområdene (RKSN). Departementet opplyste i 2012 initiativtakerne om muligheten for å søke om økonomisk støtte fra Utenriksdepartementet gjennom blant annet tilskuddsordningen Barents 2020. Etter det jeg har fått opplyst har prosjektet mottatt 1. mill. kroner fra denne tilskuddsordningen, fordelt til bruk i 2013 og 2014.
Aktiviteten i nordområdene er økende både på land- og sjøsiden. Dette er også en region med lange avstander og barske værforhold. Jeg er opptatt av at vi skal ha en robust søk- og redningstjeneste, og av at vi skal ha gode internasjonale søk- og redningsavtaler på plass. Det er flere i regionen som ønsker å etablere et beredskapssenter. Regjeringen har ikke tatt stilling til om det skal etableres et slikt senter i Nord-Norge, eller om hvor et slikt beredskapssenter eventuelt skal ligge.