Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

Dokument nr. 15:721 (2013-2014)
Innlevert: 29.04.2014
Sendt: 30.04.2014
Besvart: 08.05.2014 av finansminister Siv Jensen

Marianne Marthinsen (A)

Spørsmål

Marianne Marthinsen (A): Regjeringen har fattet beslutning om overføring av forvaltningen av særavgifter og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. I tillegg skal Statens innkrevingssentral bli en del av Skatteetaten fra 1.1.2015.
Hvilket beslutningsgrunnlag ligger bak disse beslutningene?

Begrunnelse

Begge beslutningene det vises til i spørsmålet er tatt før det er gjennomført noen utredninger knyttet til geografisk plassering av oppgaveløsing, personellmessige konsekvenser eller hvordan grensesnittet og organisering av oppgaver mellom organisasjonene skal være på kort og lang sikt. Den 4. mars varslet Regjeringen en omfattende endring av Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten. 1. april meddelte Regjeringen at Statens Innkrevingssentral skal underlegges Skatteetaten og at det skal utredes om forvaltningen av dokumentavgiften skal flyttes fra Kartverket til Skatteetaten. I oppdragsbrevene til Toll- og avgiftsetaten og Skatteetaten går det fram at alle sider ved endringene skal utredes, men først etter at beslutningen er tatt.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Vi har en god skatte- og avgiftsforvaltning i Norge. Vi har relativt få og oversiktlige skattetyper, vi har utstrakt bruk av elektronisk innlevering og gode registerdata. Det er likevel rom for forbedring og effektivisering. Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Effektivisering handler ikke om at ansatte skal løpe raskere, men at vi skal jobbe smartere. Økt produktivitet i offentlig sektor og dermed reduserte utgifter vil kunne slå ut i en bedre balanse mellom inntekter og utgifter i offentlig sektor. Regjeringen ønsker derfor å fornye, forbedre og effektivisere skatte- og avgiftsforvaltningen, samtidig som skattyters rettssikkerhet skal ivaretas på en bedre måte.
Jeg ønsker å rendyrke etatene til å utføre sine kjerneoppgaver. Tolletaten skal bli en spesialisert etat med ansvar for grensekontroll og administrasjon av vareførselen, mens Skatteetaten skal få et helhetlig ansvar for skatter og avgifter. Vi rendyrker fagområdene og samler kompetansen i sterke enheter. En bedre samordning av skatte- og avgiftsadministrasjonen vil kunne begrense kostnader, frigjøre ressurser, gi stordriftsfordeler og begrense kostnader ved nye IT-løsninger. Det vil også kunne gi bedre arbeidsprosesser og enklere saksbehandling. Viktige politikkområder som skatt og avgift, grensekontroll og kampen mot svart økonomi vil bli styrket. Resultatet skal bli en bedre grensekontroll og en mer helhetlig og samordnet skatte- og avgiftsforvaltning.
Regjeringen har varslet flere tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgiftsforvaltning og sterkere grensekontroll. Det skal settes i gang et arbeid med sikte på rask overføring av forvaltningen av særavgiftene og merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Samtidig skal Statens innkrevingssentral innlemmes i Skatteetaten. Toll- og avgiftsetaten skal videre utrede mulige tiltak for å styrke grensekontrollen.
Gjennom den ordinære styringsdialogen har Finansdepartementet inngående kjennskap til underliggende etater. Regjeringen har hatt et godt grunnlag for å fatte sin beslutning i disse sakene. Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten og Statens innkrevingssentral har fått i oppdrag å utrede hvordan endringene kan gjennomføres på en best mulig måte.
Arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning vil bli omtalt i den samleproposisjonen som blir lagt fram samtidig med meldingen om revidert nasjonalbudsjett. Departementet vil komme tilbake til ordningen i statsbudsjettet for neste år.