Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:757 (2013-2014)
Innlevert: 08.05.2014
Sendt: 09.05.2014
Besvart: 15.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Kan statsråden garantere at nord-norske pasienters tilbud ikke blir svekket som følge av beslutningen om å legge ned den spesialiserte traumeenheten i landsdelen?

Begrunnelse

Omtrent alle fagfolk og høringsinstanser som har engasjert seg i saken mener Helse Nords beslutning om å legge ned traumetilbudet i Bodø ikke er en god faglig vurdering, og at det kan føre til en varig svekkelse av pasientenes tilbud. Samtidig som dette skjer styrker Helse Sør-øst tilbudet til traumepasienter med egen poliklinikk i Oslo drevet av Modum Bad, og med styrking av traumebehandling ved Modum Bad i Buskerud. I Nord-Norge legger man ned den spesialiserte enheten for denne pasientgruppen. I intervju med Avisa Norland forsvarer statssekretær Anne Grethe Erlandsen Helse Nords beslutning og mener det er forskjell på nord og sør. Kan ministeren garantere at nordnorske pasienters tilbud ikke blir svekket som følge av beslutningen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har stor forståelse for at berørte pasienter og pårørende kan oppleve usikkerhet når traumetilbudet ved Nordlandssykehuset nå blir erstattet av andre tilbud. Samtidig er det viktig å få frem at kompetansen ved denne enheten i all hovedsak skal overføres til det distriktspsykiatriske sentret i Bodø. Jeg vil også fremheve at det å styrke tilbudet til pasienter med traumelidelser nærmere der de bor er en riktig vei å gå.
Det fremgår av Helse Nords vedtak at ett DPS i hvert helseforetak skal ha særlig kompetanse til å behandle denne pasientgruppen. Viktig er det også at de faglige ressursene og kapasiteten i det enkelte helseforetak sees under ett. Foretaket har besluttet at samarbeidet over sykeshusgrensene skal styrkes og at ressursene skal brukes på tvers når det er behov for det. Geografien skal ikke være til hinder for at pasientene får et optimalt tilbud. Jeg forventer at alle pasientene i regionen blir godt ivaretatt.
Jeg har ellers merket meg at Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge skal gis et særskilt ansvar for å bistå de to andre helseforetakene med å hjelpe pasienter som krever behandling ut over det etablerte tilbudet ved sykehuset. Det skal også gjennomføres et omfattende kompetansehevingsprogram i hele landsdelen for å styrke tilbudet ytterligere nært der folk bor.
Kommuner og regionale helseforetak har som kjent et generelt ansvar for å gi forsvarlige tjenester til alle pasientgrupper, også denne. Det innebærer at de regionale foretakene skal sørge for planlegging, organisering og drift av de spesialiserte tjenestene til mennesker med alvorlige traumelidelser. Videre er det i oppdragsdokumentet til foretakene presisert at helseregionene skal ha etablert nye spesialisttilbud til berørte pasientgrupper før eksisterende tjenester avvikles. Nye tilbud kan gis i samarbeid med kommunene, der vanlig arbeidsfordeling tilsier dette.
Psykiske traumer/posttraumatisk stressyndrom er en hyppig forekommende lidelse (eller årsak til lidelse) hvor behandling kan være aktuelt på flere nivåer, både hos fastlege, ved DPS og på sykehus når alvorlighetsgraden gjør det nødvendig. I henhold til faglige anbefalinger bør behandling av vanlige psykiske lidelser på spesialistnivå utføres ved distriktspsykiatriske sentre. Jeg legger således til grunn at Helse Nords beslutning vedrørende organiseringen av tilbudet om traumebehandling innenfor psykisk helsevern, er i tråd med disse faglige anbefalingene.