Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:785 (2013-2014)
Innlevert: 13.05.2014
Sendt: 14.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Er helseministeren tilfreds med den strategien om finansiering av nytt sykehus som Vestre Viken nå staker ut og de følger dette får for de seks sykehusene i helseforetaket?

Begrunnelse

Styret i Vestre Viken har vedtatt å bygge nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Samtidig beholdes sykehuset i Kongsberg i en form som strider mot tidligere vedtak i styret.
Det er ingen tvil om at Drammen sykehus må erstattes av et moderne bygg, men finansieringen bygger på kostnadskutt som vil gå ut over pasientbehandling.
I styrepapirene står det klart at det er mulig

" ...å realisere nytt sykehus, eiendomsstrategi for Ringerike sykehus og Bærum sykehus og nye DPSer (distriktspsykiatriske senter) med tilstrekkelig bærekraft under gitte forutsetninger. Dette vil kreve betydelig omstilling og effektivisering."

Videre heter det i vedtaket fra styremøtet 28. april at:

"Bærum og Ringerike sykehus skal videreføres og må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-Østs eiendomsstrategi."

I denne strategien står det:

"Forum for utvikling av bygg og eiendom definerte en rekke delprosjekter innenfor områder hvor det var viktig å få beslutninger eller fremskaffe resultater for å oppnå målet om 10 % kostnadseffektivisering og 10 % arealeffektivisering."

Samtidig er det rimelig sikkert at nedre Buskerud og Asker og Bærum vil oppleve en kraftig befolkningsvekst de neste årene. Det vil medføre økt aktivitet, også på sykehusene, ikke mindre, slik dette styrevedtaket i realiteten legger opp til.
I sum er dette regnestykker som neppe vil gå opp, uten det vil få betydelige konsekvenser for pasientbehandlingen ved alle sykehusene.
Etter mange år i Vestre Viken har pasienter og ansatte ved Bærum sykehus opplevd ulike styringssignaler fra helseforetaket. Et slikt urealistisk styrevedtak bekrefter dette inntrykket. Helseforetaket Vestre Viken er ett helseforetak og intet fagområde eller lokalisering har forrang foran andre. Befolkningen i alle områder av opptaksområdet har likeverdig rett til gode helsetjenester og vedlikehold av bygg og faglig infrastruktur. Utvikling av ett geografisk område kan derfor ikke skje ved underfinansiering og forvitring i andre områder.
Vester Viken har laget en utviklingsplan for Drammen sykehus. Det bør alle de fire sykestuene i helseforetaket ha, ikke bare ett. Planene må videre stå i forhold til en realistisk vurdering av den økonomiske situasjonen. Å basere investeringsvedtak på betydelige effektivisering, uten å vise hva denne effektiviseringen går ut på, er ikke tilfredsstillende.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er et klart behov for et nytt sykehus i Buskerud. Styret for Vestre Viken la i styremøte den 28. april i år til grunn at arbeidet med tomteervervelse av Brakerøya som lokalisering for nytt sykehus kunne igangsettes. I henhold til departementets styringssystem for investeringsprosjekter er planprosessen fasedelt. Idefasen er sluttført og prosjektet skal inn i konseptfasen. I henhold til fullmaktsstrukturen i Helse Sør-Øst, må igangsetting av denne planprosessen vedtas på av det regionale nivået. Helse Sør-Øst vil i denne forbindelse gi føringer og krav for den videre prosessen.
Utviklingsplanen som er vedtatt for Vestre Viken gjelder for hele helseforetaket. Når styret for Vestre Viken under behandling av sin sak om idefase for nytt sykehus den 28. april har et har et eget vedtakspunkt som sier at Bærum og Ringerike sykehus må sikres eiendomsutvikling i tråd med Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi – oppfatter jeg at dette nettopp er for å understreke viktigheten av at alle sykehusbygg i helseforetaket skal utvikles i tråd med regionens eiendomsstrategi. Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi har mål om kostnads- og arealeffektivisering, samtidig som det settes mål om vedlikehold og tilstand for byggene som skal benyttes i kjernevirksomheten.
Det er ikke fattet noen vedtak knyttet til kostnadsramme for nytt sykehus i Buskerud. At helseforetaket tenker gevinstrealisering og planlegger gjennomføring av nytt sykehus med omstilling og effektivisering, mener jeg er et sunt økonomisk fundament å planlegge innenfor.