Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:803 (2013-2014)
Innlevert: 15.05.2014
Sendt: 16.05.2014
Besvart: 27.05.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hvilke av statsrådens svar er riktig, at videre organisering av palliativt senter skal utredes og at ikke endelig vedtak er fattet i saken, eller at palliativ avdeling ved Ski sykehus blir flyttet til Ahus/Nordbyhagen?

Begrunnelse

Undertegnede har ved flere anledninger tatt opp situasjonen vedrørende palliativ avdeling ved Ski sykehus. I svar på skriftlige spørsmål nr. 544 og 696 svarer statsråden blant annet:

"Det er foreløpig ikke gjort endelig vedtak i saken. Akershus universitetssykehus har satt ned en arbeidsgruppe som skal utrede videre organisering av palliativt senter. Arbeidet er ment sluttført til medio september 2014 og det er lagt opp til at styret ved Akershus universitetssykehus vil foreta endelig vedtak høsten 2014".

Det samme har ansatte, pårørende, pasienter, politikere og media blitt informert om av Ahus sin ledelse, blant annet ved et besøk jeg deltok på i april 2014. Det siste svaret vedrørende utredning av palliativt senter ble sendt 6. mai 2014.
I statsrådens svar til undertegnede i spørretimen på Stortinget 14. mai 2014, svarer statsråden at:

"Dette er snakk om et spesialisert, palliativt tilbud, som ikke blir lagt ned, men som blir flyttet til Ahus og samlet, slik at en får et samlet og mye mer robust kompetansemiljø for disse pasientene".

Slik undertegnede tolker svaret fra statsråden, er beslutningen om å legge ned palliativ avdeling ved Ski sykehus allerede er tatt. Jeg mener det av respekt for ansatte, pasienter, pårørende, innbyggere og beslutningstagere i follokommunene, er bedre å være ærlig og informere riktig med en gang om de faktiske forhold. Undertegnede mener det er behov for at statsråden klargjør hva som er det riktige bildet av denne saken.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg beklager hvis mitt svar i muntlig spørretime Stortinget 14. mai 2014 kan misforstås.
I styresak 16/14, som ble behandlet 5.3.2014, vedtok styret følgende vedrørende flytting av palliative senger fra Ski: "Styret ber om at det som en del av utredningen knyttet til det palliative tilbudet, etableres en dialog med Follokommunene og at saken legges fram for styret til beslutning".
Jeg er ikke kjent med at saken er lagt fram for styret for ny beslutning.