Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:813 (2013-2014)
Innlevert: 16.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 22.05.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Statsråden har i sitt svar på Dokument nr. 15:537 (2013-2014) varslet en forbedring av rettshjelpsordningen.
Hvordan vil statsråden sikre at utsatte grupper får fri rettshjelp i de saker som har stor betydning for deres velferd?

Begrunnelse

Elever som ikke får oppfylt sine rettigheter etter opplæringsloven, pasienter og brukere som ikke får oppfylt sine rettigheter etter pasient- og brukerrettighetsloven og funksjonshemmede og andre som utsettes for diskriminering får ikke rett til fri rettshjelp etter dagens regelverk. I noen saksområder, som for eksempel i klagesaker etter folketrygdloven, er tilgangen til fri rettshjelp gjenstand for en økonomisk behovsprøving. Inntektsgrensen for en enslig er kr. 20 500,- i brutto månedsinntekt. En alenemor som har to barn og store sykdomsutgifter vil ikke nødvendigvis ha råd til å betale for advokat selv om hun tjener over inntektsgrensen.
Behovet for rettshjelp er stort, særlig for de mest utsatte grupper i samfunnet.
Det er vanskelig å ha oversikt over et fragmentert og komplisert regelverk. I tillegg har mange funksjonshemmede, kronisk syke og pårørende en krevende hverdag. Mangelen på tilgang til juridisk bistand er med på å opprettholde forskjellen mellom å ha rett og få rett.
Undersøkelser viser at funksjonshemmede har gjennomgående lavere inntekter enn gjennomsnittet av befolkningen, og har høyere utgifter til blant annet helse- og omsorgstjenester og legemidler. Funksjonshemmede har derfor mindre mulighet til å betale for rettshjelp enn andre.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg ønsker å forbedre den offentlige rettshjelpsordningen. Det er ikke klart når arbeidet vil være ferdig, men målet er å sende ut et høringsnotat i 2014. Arbeidet er i startfasen, og det er derfor for tidlig å si hvordan fremtidens rettshjelpsordning vil bli.