Skriftlig spørsmål fra Åse Michaelsen (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:816 (2013-2014)
Innlevert: 19.05.2014
Sendt: 19.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Åse Michaelsen (FrP)

Spørsmål

Åse Michaelsen (FrP): Flere hovedveistrekninger har en høy trafikktetthet og mye tungbiltransport. Belastningen på veiene er høyest på dagtid mens det er mer ledig kapasitet på andre tider av døgnet. Tungbiler betaler høyere bompengesatser enn personbiler.
Vil statsråden vurdere en ordning der tungbiler betaler reduserte bompengetakster på nattestid for å legge til rette for en mer effektiv bruk av slike veiers kapasitet?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Tunge kjøretøyer (tillatt totalvekt over 3 500 kg) betaler i dag høyere bompengetakster enn lette kjøretøyer. Årsaken til dette er bl.a. at tunge kjøretøyer belaster vegnettet mer enn lette kjøretøyer.
Det er ønskelig at trafikkbelastningen på veinettet spres bedre utover døgnet. Det kan gi økt trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet. Det gir bedre utnyttelse av veiene dersom vi får tyngre kjøretøy til å bruke veinettet på tider hvor øvrig belastning er lavere. Spesielt i rushtiden kan en liten reduksjon i antall kjøretøy gi store effekter på kødannelse.
Disse fordelene må vurderes opp mot økt støy på kveld/nattestid i områder hvor hovedveier går nær boområder, samt risiko for at sjåfører på nattestid må kjøre i mørkere forhold og med antatt økt fare for søvnutfordringer.
Regjeringen har i Prop. 97 S (2013-2014) varslet omorganisering av bompengesektoren, med blant annet innføring av en rentekompensasjonsordning for bompengelån. I forbindelse med innføring av ordningen vil det være naturlig å ha en større gjennomgang av takst- og rabattsystemet i bompengesektoren, og jeg tar med meg innspillene fra representanten Michaelsen.