Skriftlig spørsmål fra Sonja Mandt (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:834 (2013-2014)
Innlevert: 21.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 02.06.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Kan statsråden redegjøre for hvordan hun har sikret at dette er fulgt opp, og kan statsråden forsikre om at det ikke finnes ledig god kapasitet på barnevernsområdet?

Begrunnelse

Stortingsflertallet har sagt at all god barnevernskapasitet skal utnyttes.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Jeg legger til grunn at representanten med sitt spørsmål ønsker informasjon om hvordan vi sikrer at den samlede kapasiteten i barnevernet utnyttes på en best mulig måte.
Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. I valg av tiltak til barn som får hjelp fra barnevernet er det alltid barnets beste som skal legges til grunn. I henhold til barnevernloven har kommunen har et hovedansvar for å følge opp utsatte barn og unge, herunder ansvar for utredning og at det blir iverksatt nødvendige hjelpetiltak. Staten har et lovpålagt ansvar å bistå barneverntjenesten i kommunene med plassering av barn utenfor hjemmet etter anmodning fra kommunen. Bistandsplikten omfatter et ansvar for å bistå kommunen med å finne frem til et egnet tiltak til det enkelte barn. Staten har også ansvar for at alle barn og unge som trenger plass i en barneverninstitusjon, får et institusjonstilbud tilpasset det enkelte barns behov. Valg av tiltak for det enkelte barn forutsetter samhandling og faglig dialog mellom det statlige og det kommunale barnevernet.
Det er tre grupper av tilbydere av institusjonsplasser i barnevernet. Staten driver selv institusjoner. I tillegg kjøpes det plasser henholdsvis fra ideelle og kommersielle aktører som tilbyr ulike type institusjonsplasser. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som har ansvar for at det til enhver tid finnes tilstrekkelig antall plasser tilpasset behovet til det enkelte barn eller ungdom som trenger institusjonsplass.
Det er et mål at de tildelte ressursene til barnevernet skal utnyttes effektivt. I dette legger departementet at Barne-, ungdoms og familieetaten skal ha et tilbud tilpasset brukernes behov og arbeide for å få mest mulig ut av midlene som er stilt til rådighet. I tildelingsbrevet til Bufdir er det derfor et krav at kapasiteten i statens egne tiltak skal utnyttes før det kjøpes plasser fra private aktører. Å utnytte kapasiteten i eget tiltaksapparat er en forutsetning for å overholde gitte budsjettrammer og for å få en mest mulig effektiv drift.
Når det gjelder kjøp av plasser fra private er det gitt føringer om at det først skal inngås avtale om kjøp av plasser fra ideelle aktører. Pr i dag er det inngått avtaler om kjøp av til sammen 182 plasser fra ideelle aktører. Dette er plasser som staten betaler for enten de er i bruk eller ikke. Begrunnelsen for å inngå denne type avtaler er å gi aktørene en forutsigbarhet i forhold til driften.
I tillegg til disse faste avtalene med ideelle er det også inngått rammeavtaler om kjøp av institusjonsplasser og fosterhjemsplasser knyttet til institusjoner. Slike rammeavtaler er inngått både med ideelle og kommersielle aktører. Ved bruk av rammeavtaler betaler staten til enhver tid kun for de plassene som er i bruk.
Bufetat har også beredskapshjem og familiehjem der en av de voksne i familien arbeider hjemme på heltid. Det er inngått oppdragskontrakter med disse familiene. Det er lignende avtaler, som forutsetter at en av de voksne i familien arbeider hjemme, som også blir inngått med private aktører.
Statlig barnevern har også ansvaret for å kunne gi barn et tilbud når det er behov for akutte plasseringer. Statlig barnevern har derfor til en hver tid noe ledig kapasitet til å kunne møte etterspørselen av tiltak til barn og unge i akutte situasjoner. Endelig har Bufetat ansvaret for å tilby plasser i foreldre – barn – sentre. Dette er ikke et lovpålagt tilbud på linje med fosterhjem og institusjon. I påvente av en utredning fra Bufdir om det fremtidige, samlede tilbudet til spe- og småbarn har jeg stanset omstillinger i det statlige barnevernet som ville kunne føre til en svekkelse av foreldre – barn – tilbudet.
Til spørsmålet om hvorvidt all god barnevernkapasitet blir utnyttet er svaret at det er etterspørselen som styrer hvilke tilbud som blir benyttet. Det er altså behovet for henholdsvis fosterhjem, forsterkede fosterhjem eller institusjonsplasser som avgjør hvor mange plasser som til enhver tid blir benyttet. Det er ikke i seg selv et mål at all tilgjengelig kapasitet skal benyttes, men at det til enhver tid er tilstrekkelig ledig kapasitet tilpasset behovet til det enkelte barn eller ungdom, slik at de raskt kan få et tilbud når de trenger det.