Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:838 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Barne- og familiedirektoratet fikk 29.april i oppdrag fra statsråd Horne å utlyse en åpen konkurranse forbeholdt ideelle. Kontraktene skal ha en varighet på ett år, men mulighet for forlengelse til 2 år.
Vil statsråden utnytte handlingsrommet vi har før anskaffelsesdirektivet trer i kraft og gi ideelle organisasjoner som tilbyr barnevernstiltak kontrakter av lengre varighet?

Begrunnelse

Barn i barnevernet har et særskilt behov for kontinuitet, trygghet og forutsigbarhet i omsorgen. Mange av disse barna har opplevd mange brudd og flyttinger i livet allerede, noe som kan ha ført til skader på barnets utvikling og deres evne til å danne gode relasjoner. Det er derfor svært alvorlig at regjeringen nå ikke ønsker å gi kontrakter på lengre varighet enn ett år. Konsekvens av dette er at barn som ikke tåler flere flyttinger nok en gang må gjennomgå et brudd med et sted som er trygt og omsorgspersoner de har en relasjon til, noe som vil påføre barnet enda større skade.
Begrunnelsen for disse korte kontraktene, som statsråden også gjengir i Stortinget 20.mai, er at regjeringen nå utreder hvilke konsekvenser EUs anskaffelsesdirektiv vil ha på norsk praksis. Samtidig som Bufdir utlyser disse kontraktene av svært kort varighet velger Helsedirektoratet å utnytte handlingsrommet og utlyser kontrakter på fire år med mulighet for to års forlengelse eller løpende kontrakter i spesialisthelsetjenesten.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: I regjeringens plattform står det at kommunene skal gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Jeg vil som følge av regjeringsplattformen utrede konsekvenser av å likestille alle private aktører som statlig barnevern kjøper tiltak fra. Hva som er barns beste og momenter som kvalitet i tilbudet, forutsigbarhet og hva som er best ressursutnyttelse, anser jeg som viktige perspektiver i denne konsekvensutredningen.
I 2009 ble det inngått avtaler med ideelle om kjøp av 182 faste institusjonsplasser. Kontraktene om disse kjøpene utløper 31. januar 2015, da vil både ordinær kontraktslengde og opsjon om prolongering være utløpt. Jeg ga Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet beskjed 29. april 2014 om at det skal gjennomføres en runde med skjermet konkurranse for de ideelle aktørene. Konkurransen skal gjelde kontrakter for kjøp av institusjonsplasser med varighet på 14 måneder fra 1. februar 2015. I tillegg vil det bli gitt en åpning for å prolongere avtalene med ett år.
De tre nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser vil forenkle en rekke prosedyreregler. Det vil bli lettere for små og mellomstore bedrifter å konkurrere om offentlige kontrakter og det vil bli lettere å ta sosiale hensyn og miljøhensyn. Arbeidet med gjennomføring av nye direktiver må ses i sammenheng med pågående revisjon av nasjonalt regelverk. Regjeringen har nedsatt et eget utvalg, Forenklingsutvalget, som har fått i oppgave å forenkle det særnorske anskaffelsesregelverket.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement. Vi trenger et mangfold av gode tiltak fra ulike private aktører slik at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn. Totalt kjøper statlig barnevern omtrent 53 prosent av institusjonsplassene fra private aktører. Ca. 40 prosent av plassene fra private kjøpes fra ideelle aktører.