Skriftlig spørsmål fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:841 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 22.05.2014
Besvart: 28.05.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): I Budstikka 13.mai 2014 kan man lese at elever ved Hosletoppen skole får prøve seg på matte fra trinnet over. Skolen har søkt U-dir om matte som valgfag, men fått nei. I rundskriv fra U-dir 2013 står det at timene til fagene valgfag og utdanningsvalg kan brukes til å ta fag fra videregående opplæring slik den rød-grønne regjeringen sin intensjon var.
Har kunnskapsministeren gjort endringer i forhold til muligheten til å forsere fag i ungdomsskolen, eller gjelder fortsatt reglene som ble innført under den rød-grønne regjeringen?

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Bærum kommune har fått innvilget søknaden om forsøk med matematikk som valgfag på ungdomstrinnet på Hosletoppen skole. Jeg synes det er gledelig at kommunen tar initiativ til å gjennomføre forsøk som kan gi oss kunnskap om hvordan vi kan innrette opplæringen for de faglig sterke elevene på en bedre måte. Forsøket vil også bidra til en styrket innsats for realfagene.
Jeg mener det er viktig at alle elever, også faglig sterke elever, møter utfordringer i skolen og har noe å strekke seg etter. Skolene har et ansvar for å benytte de mulighetene som finnes for å gi alle elever utfordrende oppgaver, slik at disse ikke mister motivasjonen. Dagens regelverk gir flere muligheter til å legge til rette for at faglig sterke elever i grunnskolen får faglige utfordringer. Som representanten nevner, kan elever i grunnskolen benytte timene til fagene valgfag og utdanningsvalg til å ta fag på videregående nivå. I tillegg har man mulighet til å omdisponere inntil 25 % av timetallet i fag for enkeltelever, eksempelvis for å legge til rette for et forsert løp. Disse mulighetene er viktige, og jeg vil ikke endre dette.
Elever på ungdomstrinnet som tar fag på videregående nivå får opplæring og vurdering på samme premisser som elever i videregående skole. Elevene får sluttvurdering og kan trekkes ut til eksamen. Tidligere var det slik at elevene hadde brukt opp retten sin til å være elev i videregående opplæring i disse fagene, og karakterene fulgte dem. Jeg synes dette var uheldig fordi det kunne føre til at elevene synes det ville være en for stor sjanse å ta. Derfor har jeg besluttet å endre regelverket på dette området slik at elever på ungdomstrinnet som forserer i ett eller flere fag, får rett til å følge faget på nytt som elev i videregående opplæring dersom de ønsker det. Ettersom det tar noe tid å høre og fastsette forskriftsendringen, har jeg besluttet at regelverket skal forstås på denne måten også før endringene formelt er fastsatt.