Skriftlig spørsmål fra Afshan Rafiq (H) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:844 (2013-2014)
Innlevert: 22.05.2014
Sendt: 23.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Afshan Rafiq (H)

Spørsmål

Afshan Rafiq (H): Hvilke planer har statsråden for groruddalssatsingen i Oslo?

Begrunnelse

Groruddalssatsingen som har vært et spleiselag mellom staten og Oslo kommune utløper i slutten av 2016. Groruddalen har fortsatt mange utfordringer som står igjen. Dette er en del av hovedstaden som trenger et krafttak.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Groruddalssatsingen er et spleiselag mellom staten og Oslo kommune som varer ut 2016. Statens koordinering av satsingen ligger i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Noen områder i storbyene har store sammensatte levekårsutfordringer. Det er god politikk å gi disse byene større muligheter til selv å møte utfordringene. Byutvikling er i hovedsak et kommunalt ansvar. Storbyene trenger handlingsrom. Samtidig ser vi at noen utfordringer løses best når kommunen og staten samarbeider. Groruddalssatsingen er et eksempel på det.
Byene må gis spillerom til å utnytte de positive kreftene som finnes lokalt. Staten kan stimulere til ideutvikling og tiltakslyst og legge til rette for at byutvikling skjer i dialog mellom ulike sektorer og fagområder. I samarbeidet mellom ulike forvaltningsnivå er det helt sentralt at vi tar i bruk de virkemidlene som er best egnet. Det pågår en prosess i departementet for å avklare innretning på områdesatsinger som statlig, bypolitisk virkemiddel.
Jeg har stor tro på lokalt selvstyre. Byene må selv være med på å utforme en lokal politikk som både er bra for innbyggerne og skaper godt bymiljø. Staten kan ikke, og skal ikke, bestemme hva som er riktig vei videre for Groruddalen. Det må Oslo kommune gjøre. Så skal vi være med i dialog underveis.
Derfor har jeg allerede hatt et politisk møte med Oslo kommune om videreføring av Groruddalssatsingen. Vi fortsetter dialogen med en befaring og et møte i Groruddalen 13. juni, der også politikere fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet kommer til å delta, i tillegg til politikere fra Oslo kommune.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for helheten i den statlige bypolitikken. Departementet ønsker å bidra til en helhetlig og bærekraftig utvikling av byer og byregioner som stimulerer nasjonal konkurransekraft, gode levevilkår og godt miljø. Satsing i områder med store levekårsutfordringer vil fortsatt være et særlig innsatsområde. For meg er det ikke et spørsmål om hvorvidt staten skal spille en rolle, men hvilken rolle staten skal spille. Når det gjelder Groruddalssatsingen, er jeg trygg på at vi finner svaret på det i den videre dialogen med Oslo kommune.