Skriftlig spørsmål fra Oskar J. Grimstad (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:862 (2013-2014)
Innlevert: 27.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 20.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Oskar J. Grimstad (FrP)

Spørsmål

Oskar J. Grimstad (FrP): Fergestrekningene Halsa-Kanestraum og Molde-Vestnes i Møre og Romsdal opplever stor trafikkvekst, noe som blant annet medfører utfordringer knyttet til gjenstående biler på kaia og opphopning av trafikk som påvirker kjøremønster og trafikkflyt.
Hvordan vurderer statsråden mulighetene for å øke kapasiteten på disse viktige fergestrekningene, slik at antallet gjenstående biler kan reduseres på strekningene?

Begrunnelse

Sambandet Halsa-Kanestraum opplever i dag en trafikkøkning som er av de høyeste i Norge. Per april i år er veksten målt i antall pbe. (personbilenheter) på 13,9 %. Dette kommer oppå den store veksten på 12,9 % som man opplevde i 2013. På grunn av en allerede høy kapasitetsutnyttelse fører den store veksten til en sterk vekst i antall gjenstående biler. I 2014 vil opp under 25 000 biler stå igjen på kaia for å vente på neste avgang, dersom man ikke gjør noe med kapasiteten. Dette er utrolig mye på et slikt samband. Utfordringene blir større og større, både for privatreisende og næringsliv. Uforutsigbarheten blir stor knyttet til framføringstid for varer som skal fraktes inn og ut av regionen. Dette forsterkes også ved at trafikkøkningen er størst for tunge kjøretøy. Slik man vurderer situasjonen vil sommeren bli svært utfordrende for de reisende og de negative konsekvensene av manglende kapasitet er omfattende. På strekningen Molde-Vestnes er situasjonen noe tilsvarende, selv om relativ andel gjenstående er mindre enn Halsa. Hovedbekymringen på dette sambandet er i det korte bildet rettet mot stengningen av Fannefjordstunnelen som vil finnes sted fra oktober i år. Dette vil føre til en endring i kjøremønsteret som tilfører Molde-Vestnes betydelig trafikk i perioden med stengt tunnel. En av de store utfordringene med dette er kaifasilitetene i Molde som gjør at opphopning av trafikk er krevende, dette siden opphopningen av trafikk påvirker trafikkflyten i Molde sentrum. Den ordinære veksten i sambandet gjør at man også fra og med 2015 vil oppleve en sterkt voksende andel gjenstående, mange flere enn dagens nivå på 30 000 må belage seg på å vente på neste avgang. Dette er ingen god situasjon, og konsekvensene for næringslivet er selvsagt negative i form av høyere kostnader og en mer usikker fremaføring av varer. Også på dette sambandet er det tungtrafikken som øker mest.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Oppstarten av kontrakten på Halsa – Kanestraum var 1. januar 2012, mens Molde – Vestnes hadde oppstart 1. januar 2010. I 2013 var andelen gjenstående kjøretøy i sambandet Halsa – Kanestraum vel 3 pst, mens andelen var 1,3 pst. i sambandet Molde – Vestnes. I begge sambandene forventes andelen gjenstående kjøretøy å øke utover i kontraktsperioden. Dette skyldes i hovedsak at trafikkveksten har vært vesentlig større enn forutsatt, særlig næringstrafikken. Det er derfor behov for å øke kapasiteten i begge sambandene i løpet av kontraktsperioden som utløper 31. desember 2019. Statens vegvesen mener imidlertid at det er tilstrekkelig at det settes inn økt kapasitet til sommersesongen 2015. Dette vil bli vurdert nærmere i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet for 2015, men jeg følger utviklingen nøye.