Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:866 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 04.06.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvordan har Justisdepartementet, i samarbeid med Finansdepartementet, fulgt opp tiltakene 11 og 12, og hva er status for tiltakene?

Begrunnelse

Et systematisk og målrettet samarbeid mellom politiet og kontrolletatene er avgjørende i kampen mot økonomisk kriminalitet. I den forrige regjerings 'Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet', er det listet flere tiltak som skal gjennomføres.

Tiltak 11 (s 15)

Det skal igangsettes et arbeid med å utrede nye samarbeidsformer mellom politiet og påtalemyndigheten og kontrollmyndighetene med henblikk på inndragning og beslag av utbytte.
Ansvar: Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Tiltak 12 (s 15)

Skatteetaten vil sette i gang arbeid med å utrede en modell for felles opplæring og kompetanseutvikling for kontrolletatene på området for økonomisk kriminalitet.
Ansvar: Finansdepartementet og Justisdepartementet.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tiltak 11 i handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet fokuserer på behovet for nye samarbeidsformer mellom politiet og kontrollorganene med henblikk på å sikre verdier for senere inndragning. Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal levere en utredning høsten 2014. Utredningen skal beskrive og vurdere ulike samarbeidsformer mellom politiet, relevante kontrollorganer og Statens innkrevingssentral, som sikrer at fratakelse av utbytte fra straffbare handlinger kan skje i flere saker, og at antall fullbyrdede krav øker. Prosjektgruppen skal foreslå en eller flere modeller for å oppnå dette. Prosjektgruppens forslag vil så bli vurdert av Justisdepartementet og Finansdepartementet som fagdepartement for blant annet Skatteetaten og Statens Innkrevingssentral.
Tiltak 12 i handlingsplanen mot økonomisk kriminalitet omhandler behovet for felles opplæring og kompetanseutvikling hos kontrolletatene innenfor bekjempelse av økonomisk kriminalitet. I januar 2014 leverte en prosjektgruppe sin anbefaling til Finansdepartementet. Prosjektgruppen foreslår å etablere et studium for kontrolletatene i regi av Politihøgskolen, hvor det også åpnes for deltakelse fra politiet. Justisdepartementet og Finansdepartementet som fagdepartement for Skatteetaten, Toll- og avgiftsetaten og Finanstilsynet stilte seg positive til forslaget. Den videre oppfølging ble overført til Justisdepartementet som overordnet fagdepartement for Politihøgskolen. Regjeringen har ikke tatt endelig stilling til om det skal fremmes en ny handlingsplan mot økonomisk kriminalitet. Men det arbeides i departementsfellesskapet med et forslag til en ny handlingsplan. Videre oppfølging av tiltak 11 og 12 inngår i dette arbeidet.