Skriftlig spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:871 (2013-2014)
Innlevert: 28.05.2014
Sendt: 28.05.2014
Besvart: 05.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Janne Sjelmo Nordås (Sp)

Spørsmål

Janne Sjelmo Nordås (Sp): Transport- og kommunikasjonskomiteen var på reise i Agder fylkene nå nettopp, og Gullknapp lufthavn var et tema. Det kom ikke klart fram av presentasjonen hvordan saken sto. Derfor ber jeg statsråden svare på følgende:
Hvor langt har Regjeringen kommet med behandlingen av konsesjonssøknaden for Gullknapp lufthavn, og hva har Regjeringen gjort i saken så langt?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Arendal lufthavn, Gullknapp, er i dag en lufthavn til privat bruk. I lufthavnens gjeldende konsesjon er det lagt til grunn et mindre antall flybevegelser og at lufthavnen skal trafikkeres med små fly.
Søknaden om endret og fornyet konsesjon for Arendal lufthavn, Gullknapp, ble etter forberedende behandling oversendt Samferdselsdepartementet fra Luftfartstilsynet 19. mars 2013. En innvilgning av søknaden om konsesjon vil innebære en betydelig utvidelse av virksomheten ved lufthavnen gjennom åpning for ytterligere utbygging og etablering av rutetrafikk.
Av luftfartsloven § 7-6 første ledd følger det at tildeling av konsesjon ”bare må gis når det finnes forenlig med allmenne hensyn”. Vurderingskriteriet ”allmenne hensyn” er nærmere spesifisert i konsesjonsforskriften (BSL E 1-1) § 1 bokstav b, som bestemmer at forskriftens formål bl.a. er: ”Å sikre en samfunnstjenlig luftfart og en hensiktsmessig disponering av arealer, og at vurderingen av konsesjonssøknader skjer ut fra hensynet til miljø, helse, flysikkerhet, næringsinteresser, reguleringsplan, kulturlandskap, samt hensynet til regional utvikling og bosetting.”
Regjeringen har i sin politiske plattform vist til at den vil legge til rette for at kommuner og private kan delta i utvikling i og rundt flyplasser. Som det fremgår av konsesjonsforskriften, må departementet likevel vurdere en rekke forhold knyttet til en foreliggende konsesjonssøknad. I tillegg har søknaden gjort det nødvendige med en bredere vurdering av rammebetingelsene for de mindre lufthavnene utenfor Avinor.
Jeg har forståelse for at det er ønskelig med en snarlig avklaring, og har merket meg den lokale støtten bak søknaden. Saken er prioritert og departementet arbeider for en avklaring så raskt som mulig, men jeg kan ikke si noe nå om når en beslutning vil foreligge.