Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:879 (2013-2014)
Innlevert: 30.05.2014
Sendt: 02.06.2014
Besvart: 10.06.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Statsråden har nå utsatt tidspunktet for avvikling av Bodø som operasjonsbase for QRA med F-16, til ut flyets levetid. I svar på skriftlig spørsmål nr. 332 (2013-2014) 10. februar 2014 understreker statsråden behovet for kontinuerlig luftfartsdrift i Bodø og dialog med involverte aktører.
Hvilke konsekvenser får utsatt avvikling for overføring av flyplassen fra Forsvaret til Avinor?

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 2. juni 2014 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) om hvilke konsekvenser utsatt avvikling av QRA på Bodø vil få for overføringen av flyplassen fra Forsvaret til Avinor AS.
Gjennom behandlingen av Innst. 388 S (2011-2012), jf. Prop. 73 S (2011-2012) Et forsvar for vår tid, vedtok Stortinget blant annet at det opprettes én hovedbase for kampfly på Ørland og at det etableres en fremskutt operasjonsbase for kampfly på Evenes. Videre ble det vedtatt at Bodø hovedflystasjon legges ned.
Etter planen vil Bodø hovedflystasjon legges ned innen utgangen av 2016, og det legges opp til at ansvaret for flyplassdriften på Bodø overføres fra Forsvaret til Avinor. Resterende virksomhet vil bli organisatorisk underlagt Ørland. F-16-skvadronene skal flyttes fra Bodø til Ørland innen utgangen av 2017. Redningshelikoptertjenesten vil fortsatt operere fra Bodø.
Regjeringen besluttet i mars 2014 at QRA-kampflyberedskap skal videreføres i Bodø så lenge F-16-kampfly skal ha denne rollen (2021-2022). Utsatt flytting av QRA-kampflyberedskap på Bodø vil ikke påvirke tidspunktet for en eventuell overføring av ansvaret for flyplassdriften til Avinor. QRA-kampflyberedskap vil kun utgjøre en begrenset aktivitet ved lufthavnen. Det er heller ikke forutsatt at Forsvaret skal overta flyplassdriften på Harstad/Narvik lufthavn, Evenes, når QRA-kampflyberedskap med F-35-kampfly etableres på Evenes.
Jeg kan forsikre om at Forsvarsdepartementet og Samferdselsdepartementet samarbeider tett med sikte på en ansvarlig overføring av ansvaret for flyplassdriften på Bodø fra Forsvaret til Avinor, og er som du viser til, opptatt av å opprettholde kontinuerlig flyplassdrift i Bodø.