Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:889 (2013-2014)
Innlevert: 03.06.2014
Sendt: 04.06.2014
Besvart: 10.06.2014 av finansminister Siv Jensen

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å forhindre at merverdiavgiften skaper uheldig konkurransevridning?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med situasjonen til en bedrift som siden begynnelsen av 1970-tallet har bygd opp en virksomhet med kjøp og salg av mobile kraner over hele verden. I tillegg tilbyr bedriften leie av europeiske kraner til det norske markedet. Behovet for store og kostbare kraner er ofte større enn det norske markedet kan håndtere.
Hver gang bedriften tar inn en utenlandsk kran til utleie, må de betale importmoms ut fra kranens verdi. Ofte er det snakk om så store beløp at bedriften må låne penger til å betale importmomsen. Denne bedriftens eneste sikkerhet er eiers private bolig. Pengene som innbetales, får bedriften tilbake ved neste momsoppgjør (i snitt etter 30 dager) og banklånet kan innfris.
Utfordringen oppstår når importmomsen av og til overstiger privathusets verdi. Det medfører at bedriften blir utelukket fra anbudsdeltagelse.
Et eksempel er at det ved en utbygging var behov for en større kran. Kranens verdi var på 40 millioner. Dermed sa banken nei til et midlertidig lån, grunnet manglende sikkerhet. Oppdraget gikk derfor til en utenlandsk konkurrent som hadde likviditet til å forskuttere momsen.

Siv Jensen (FrP)

Svar

Siv Jensen: Det skal oppkreves merverdiavgift både ved innenlands omsetning og ved innførsel av varer. For næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og har fradragsrett, kan denne merverdiavgiften trekkes fra i den alminnelige omsetningsoppgaven. For disse næringsdrivende medfører merverdiavgiften ved innenlands omsetning og innførselsmerverdiavgiften dermed ingen endelig avgiftsbelastning.
Ved innførsel av varer er forfallstidspunktet for merverdiavgiften den 18. i påfølgende måned etter at innførselen har funnet sted, dersom man har tollkreditt. Denne merverdiavgiften kan importøren, som nevnt over, trekke fra i sitt innenlandske merverdiavgiftsoppgjør, som forfaller en måned og ti dager etter den to måneders terminen hvor innførselen har skjedd. Det oppstår derfor en likviditetsulempe for avgiftssubjektet. Nivået på ulempen avhenger av når i betalingsterminen varene innføres.
Problemstillingen som stortingsrepresentanten Rigmor Andersen Eide viser til er godt kjent, se blant annet omtalen i Prop. 1 LS (2013-2014) punkt 25.3. Som det framkommer av omtalen har man ansett det som en viktig og integrert del av vårt merverdiavgiftssystem at det skal betales merverdiavgift ved innførsel. Den fremste lettelsen for næringslivet ved å oppheve plikten til å betale merverdiavgift ved innførselen vil være er at likviditetsulempen vil fjernes.
Regjeringen har i Sundvolden-erklæringen målsetninger om effektivisering av offentlig sektor og mest mulig effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Med bakgrunn i dette har Regjeringen varslet tre tiltak for en mer helhetlig og effektiv skatte- og avgiftsforvaltning og sterkere grensekontroll. Et av disse tiltakene er å overføre forvaltningen av merverdiavgift ved innførsel fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. Regjeringens hovedmål i arbeidet med en bedre skatte- og avgiftsforvaltning er:

- redusert ressursbruk
- forenkling for innbyggere og næringsliv
- styrket bekjempelse av svart økonomi
- bedre grensekontroll

Finansdepartementet sendte 28. mars 2014 et brev til Toll- og avgiftsdirektoratet og Skattedirektoratet hvor de gis i oppdrag å utrede hvordan disse målene i størst mulig grad kan nås gjennom overføring av ansvaret for forvaltningen av særavgifter og innførselsmerverdiavgift. I forbindelse med overføring av ansvaret for innførselsmerverdiavgiften er direktoratene også bedt om å vurdere et system med utsatt avregning. Et slikt system vil innebære at registrerte næringsdrivende med fradragsrett ikke fører innførselsmerverdiavgiften i tolldeklarasjonen, men i stedet tar den med i den innenlandske omsetningsoppgaven. Dermed vil inngående og utgående merverdiavgift bli tatt med i samme omsetningsoppgave og det vil ikke bli foretatt noen faktisk innbetaling av innførselsmerverdiavgiften. Utsatt avregning vil avhjelpe den situasjon som representanten Rigmor Andersen Eide beskriver i sitt spørsmål. I denne utredningen vil også inngå en vurdering av gjeldende bestemmelser om tollkreditt. Departementet vil også vurdere risikoen for avgiftsunndragelse og administrative konsekvenser for næringsliv og myndighetene.
Jeg vil komme tilbake til Stortinget med saken når de endelige utredningene foreligger.