Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:905 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 06.06.2014
Besvart: 16.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Ruth Grung (A)

Spørsmål

Ruth Grung (A): Norge har en unik strategisk mulighet til å øke verdiskapingen i maritim sektor, styrke forsvaret og øke beredskapen gjennom et tettere samarbeid mellom kompetansemiljøer.
Vil kunnskapsministeren ta initiativ til å styrke samarbeidet mellom Universitetet i Bergen, Sjøforsvaret, Sjøkrigsskolen og Høyskoler med sikte på å utvikle utdanningstilbud og øke kompetanse og forskning innen samfunnssikkerhet, beredskap og ledelse?

Begrunnelse

Viser til spørretimen 4.juni og forslaget om å styrke samarbeidet mellom Universitet i Bergen, sjøforsvaret, sjøkrigsskolen og Høyskolen i Bergen. Maritim næring er vår nest største eksportnæring etter olje og gass og verdiskapingen har doblet seg siden 2004. Et partnerskap mellom Universitetet og Sjøforsvaret og Sjøkrigsskolen vil gi en ny spennende plattform for å øke kompetansen og konkurransekraften i næringen, med synergier til andre strategiske samfunnsområder.
Samfunnssikkerhet og beredskap er et godt eksempel. Flere av fakultetene på UiB, det Samfunnsvitenskapelige, det juridiske og det psykologiske har i lengre tid arbeidet frem "politivitenskap" som utdanning- og forskningsområde. Samtrening mellom politi og forsvar, samt behov for regional kompetanse og kapasitet til å håndtere terror og store ulykker er helt vesentlig. Sjøkrigsskolen og UiB kan samhandle om kunnskapsutvikling, analyse og forskning inn mot sikkerhetsoperasjoner og øving i regi av politi, forsvar og kystvakt. Sjøkrigsskolens simulatorkapasitet vil være en del av dette.
Videre er det behov for relevant lederopplæring i sjøforsvaret og den sivile del av maritim sektor.
UiB har planer om å utvikle en sivilingeniørutdanning i samarbeid med Høyskolen i Bergen. Psykologisk fakultet og Sjøkrigsskolen har solid kompetanse og trening på lederutdanning.
Sjøforsvaret mister personell og krigsskolen er en treårig BA-grad. Gjennom tettere kobling til UiB kan sjøforsvaret også styrke kompetanse og beholde personell gjennom utdanningskontrakter og avtaler.
All erfaring viser at å tilrettelegge for utvikling og samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer gir et godt grunnlag for innovasjon.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Økt samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer gir grunnlag for utvikling, innovasjon og kvalitet. Universiteter og høyskoler er gjennom universitets- og høyskoleloven delegert ansvar for å vurdere hvilke fagområder og aktører som er mest hensiktsmessige å samarbeide med for å ivareta institusjonens samfunnsoppdrag, styrke egen profil og bidra til best mulig ressursutnyttelse i sektoren. Samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Sjøforsvaret, Sjøkrigsskolen og høyskoler om for eksempel utdanning og forskning innen samfunnssikkerhet, beredskap og ledelse må derfor bli avklart gjennom prosesser, prioriteringer og avtaler mellom de ulike aktørene. I arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om fremtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren har jeg imidlertid utfordret sektoren om mer samarbeid.
Regjeringen har varslet en strategi for de maritime næringene våren 2015. I denne strategien vil regjeringen blant annet ta opp forhold knyttet til tettere samarbeid mellom ulike kompetansemiljøer. Arbeidet med den nye strategien forutsetter kontakt mellom flere departementer. Nærings- og fiskeridepartementet legger i tillegg opp til tett dialog med Råd for maritim utvikling (MARUT) og andre relevante aktører. Et styrket samarbeid mellom maritime kompetansemiljøer i Bergen kan også være relevant å se på i en slik sammenheng. Jeg vil bringe ditt spørsmål inn i arbeidet med ny maritim strategi.