Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:906 (2013-2014)
Innlevert: 05.06.2014
Sendt: 10.06.2014
Besvart: 16.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hva gjenstår før de to planlagte delstrekningene for videre utbygging av E6 Helgeland kan legges fram for Stortinget, og når kan Stortinget forvente å få disse til behandling?

Begrunnelse

3. juni i år gjorde Stortinget vedtak om E6 Helgeland Nord Korgen-Bolna, dette er en av tre delstrekninger på E6 Helgeland.
I prop.55 s og i debatten i Stortinget på Vegpakke Helgeland strekningen E6 Korgen-Bolna påstås det at det ikke ligger vedtatte reguleringsplaner for E6 Brattås-Lien og E6 Helgeland Sør.
E6 Helgeland er avklart politisk lokalt med kommunene og Fylkeskommunen som en helhetlig opprusting av E6 fra N. Trøndelag grense til Bolna i Nord.
I saken til Stortinget og i debatten fremkommer det påstander om at de to andre delstrekningen ikke er tilstrekkelig avklart, og at ikke alle reguleringsplaner er vedtatt. Ved samtale med lokal politisk ledelse i Grana(ordfører) stemmer ikke dette. De mener de har gjort de vedtak som skal til. Det er viktig at man kommer i gang med hele E6 Helgeland snarest for å nå ferdigstillelse til 2020 som var en av forutsetningen i den lokalpolitiske behandlingen.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til at det i Prop. 55 S (2013-2014) er lagt til grunn anleggsstart både på E6 Helgeland sør og E6 Brattås – Lien i løpet av perioden 2014-2017, som forutsatt i Nasjonal transportplan 2014-2023. Jeg kan forsikre om at det er regjeringens ambisjon å følge opp dette.
I Prop. 55 S (2013-2014) blir det vist til at det ikke foreligger vedtatte reguleringsplaner for E6 Helgeland sør og E6 Brattås – Lien. Det er riktig som representanten Juvik påpeker, at det er fattet kommunale reguleringsplanvedtak for samtlige delstrekninger/prosjekter. Det foreligger imidlertid klager på vedtakene for to delstrekninger/prosjekter, inkludert E6 Brattås – Lien. Det er følgelig fortsatt knyttet noe usikkerhet til planavklaringen.
Det pågår nå arbeid med grunnlaget for ekstern kvalitetssikring (KS2) av E6 Helgeland sør og E6 Brattås – Lien. Det tas sikte på oppstart av Helgeland sør i 2015 og Brattås – Lien i 2016. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak om utbygging og finansiering av de resterende delene av E6 på Helgeland så snart det foreligger tilstrekkelige avklaringer.