Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:911 (2013-2014)
Innlevert: 06.06.2014
Sendt: 06.06.2014
Besvart: 16.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Mandag 26. mai 2014 møtte Buskerudbenken politikere og næringsliv på Ringerike. Der opplyste representanter for regjeringspartiene at regjeringen jobber med å forsere de viktige samferdselsprosjektene for Ringerike, E16 og Ringeriksbanen.
Hvilken tidsplan jobber regjeringen nå etter for planstart/byggestart for Ringeriksbanen, byggestart for E16 Bjørum-Skaret og planstart/byggestart for Skaret-Hønefoss, som er annerledes enn forutsatt hittil?

Begrunnelse

Ringerike kommune/Hønefoss by står foran en betydelig transformasjonsprosess, der både kommune og private innbyggere er sterkt involvert. Det vil være av stor betydning for disse å vite hva de kan påregne når det gjelder endret framdrift for de viktige samferdselsprosjektene, siden det er disse prosjektene som etter hvert vil utløse det betydelige utviklings- og vekstpotensialet i Ringerike kommune. Framdriften er også av nasjonal interesse, siden Ringerike/Hønefoss også kan utvikles til å bli et viktig avlastningsområde for hovedstaden. På ettermiddagen, samme dag som møtet på Ringerike ble avholdt, uttalte Høyres parlamentarisk leder seg på NRK Buskerud om samme tema, forsering av de nevnte prosjektene, men det ble ikke gitt konkrete opplysninger om hvilke tidsplaner som nå gjelder, kun at prosjektene skulle framskyndes ved hjelp av veiutbyggingsselskap, OPS og sammenhengende utbygging. Når det gjelder E16, har de to parsellene svært ulik status når det gjelder planlegging og muligheter for byggestart. Det må kunne forutsettes at et ønske om sammenhengende utbygging ikke fører til forsinkelse av byggestart for parsellen Bjørum-Skaret, som et bredt flertall under behandlingen av NTP 2014-23 ønsket skulle skje i første fireårsperiode.
Parsellen er ferdig regulert og klar til bygging. Undertegnede er for øvrig kjent med Samferdselsdepartementets brev av 27. januar 2014 til Statens vegvesen og Jernbaneverket med mandat for koordinering av arbeidet vei/bane og tidsfrist 15. juni 2014.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Som representanten Christoffersen er kjent med, pågår det et større reformarbeid av både veg- og jernbanesektoren i Samferdselsdepartementet, hvor det blant annet ses på ulike former for organisering og finansiering i sektoren. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en sak om dette. Før et slikt saksframlegg er det vanskelig å være konkret på hva de kommende forslagene fra nevnte reformarbeid vil ha å si for fram- driften for prosjektene E16 Bjørum – Hønefoss og Ringeriksbanen.
Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket og Statens vegvesen i oppgave å vurdere nærmere samordning av de to prosjektene Ringeriksbanen og E16 Skaret – Hønefoss. Som en del av dette arbeidet vil etatene redegjøre for alternativer for det videre planarbeidet og mulige tidspunkter for byggestart. Etatenes frist er 15. juni 2014. Dette vil være et viktig innspill for det videre arbeidet med prosjektene.
Jeg vil samtidig understreke at det i Samferdselsdepartementets arbeid med veg og bane i denne korridoren naturligvis legges til grunn føringene fra Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2014-2023 hvor det er knyttet konkrete ambisjoner for framdriften både for Ringeriksbanen og E16 Bjørum – Hønefoss.