Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:929 (2013-2014)
Innlevert: 12.06.2014
Sendt: 13.06.2014
Besvart: 19.06.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Kan statsråden redegjøre for hvilke nye friluftsområder, og andre tiltak som har fått tilsagn eller mottatt midler fra statsbudsjettet, til bl.a. oppkjøp og tilrettelegging av friluftsområder for i 2013 og fram til dags dato?

Begrunnelse

Inntil 2012 hadde vi om lag 1900 offentlige sikrede friluftsområder. Ordningen med å gi økonomisk tilskudd til oppkjøp av arealer, tilrettelegging, skjødsel og offentlig sikring av friluftslivsområder over statsbudsjettet har vært med på å legge til rette for tilgang på områder til friluftsformål for allmenheten.
Vi er kjent med at fylkeskommunene i 2012 mottok omkring 250 søknader fra kommuner og interkommunale friluftsråd. Tiltakene det ble søkt for var kostnadsberegnet til omtrent 100 mill. kroner. En stor del av tiltakene det ble søkt midler til omfattet universell tilrettelegging. Bl.a. turveger og badebrygger i friluftslivsområder. I tillegg ble det gitt statlig støtte til tiltak som generelt bedrer tilgjengeligheten til friluftslivsområda, som parkering, tilkomstveier og bruer, og til tiltak som kan stimulere til aktivitet, som for eksempel turveger, kyststier og badebrygger.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Staten tildeler midler til sikring av viktige friluftslivsområder over kap. 1420 post 30 ”Statlige tileigninger, båndlegging av friluftslivsområder”. Vedlagt er fylkesvis oversikt over hvilke friluftslivsområder som har fått tilsagn om midler til sikring og hvilke områder som har fått utbetalt midler til sikring i 2013 og fram til nå i 2014. Friluftsområdene som sikres med statlig medvirkning får status som statlig sikret friluftslivsområde.
I 2013 ble det gitt tilsagn om sikring av 43 nye områder, og utbetalt midler til sikring av 29 områder. Hittil i 2014 er det gitt tilsagn om sikring av 21 nye områder, mens det er utbetalt midler til sikring av 11 områder. Inkludert i dette er også noen kommunale friområder som vederlagsfritt er blitt omgjort til statlig sikrede friluftslivsområder (det er avmerket i skjemaene hvilke områder dette gjelder).
I tillegg er det fra posten gitt midler til fjerning av eksisterende bygg som begrenser allmennhetens muligheter til ferdsel og opphold på de sikrede områdene. Videre er det gitt midler til prosesskostnader i forbindelse med pågående sikringsprosesser, for eksempel utgifter i forbindelse med skjønn. I tillegg gis det midler fra posten til restaurering av bygninger som staten eier på de sikrede områdene og til grunnleggende tilrettelegging på nye sikrede områder.
Midlene på kap. 1420 post 78, til opparbeiding og tilrettelegging av de statlig sikrede friluftslivsområdene, fordeles og utbetales av fylkeskommunene. Miljødirektoratet fordeler en ramme til hver enkelt fylkeskommune ut fra antall sikrede friluftslivsområder, behov som fremkommer i forvaltningsplanene for de sikrede områdene og antall søknader de enkelte år. Det ble i 2013 gitt statlig støtte til omkring 220 tiltak innenfor opparbeiding og tilrettelegging av de sikrede områdene. Antall søknader var 308. Miljødirektoratet har foreløpig ikke fått detaljerte oversikter fra alle fylkeskommuner over hvilke tiltak som fikk midler i 2013.
I 2014 har fylkeskommunene mottatt 224 søknader om opparbeiding og tilrettelegging. Det foreligger foreløpig ikke rapporter som viser hvor mange tiltak som fylkeskommunene har gitt statlig støtte til i 2014.
Tildelingene i 2013 og søknadene i 2014 omfatter en rekke ulike tilretteleggings- og opparbeidingstiltak på de statlig sikrede friluftslivsområdene, som gjør områdene mer brukervennlige og attraktive, og som tilrettelegger for aktivitet. I tillegg ivaretar og beskytter tilretteleggingstiltak naturverdiene på områdene, slik at friluftslivsaktivitet ikke fører til unødvendige naturinngrep, slitasje og forstyrrelser på plante- og dyrelivet.
De mest vanlige opparbeidings-, og tilretteleggingstiltakene på de sikrede områdene er toalett- og sanitærbygg, parkeringsplasser, søppelstativer, informasjonsskilt, benker/bord, brygger, sti/gangveger, atkomst, bål-/grillplasser, merking av stier/løyper, tilrettelegging for funksjonshemmede, ryddig av vegetasjon, oppsetting av badefasiliteter og aktivitetsanlegg. Midlene brukes også til større reparasjoner etter skader, blant annet i forbindelse med ekstremvær.

Vedlegg til svar: