Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:979 (2013-2014)
Innlevert: 18.06.2014
Sendt: 19.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Statssekretær i SD, Jon Georg Dale, deltok på møte om E39 i Ålesund 5. juni 2014. Han vart spurt om planleggingsmidlane frå regjeringa kjem til å koma raskt nok og vera tilstrekkeleg store for at ambisjonen om ferjefri E39 innan 20 år kan oppfyllast. Dale svarte eit klårt ja på spørsmålet.
Kan statsråden stadfeste at han arbeider ut i frå same ambisjon som den raud-grøne regjeringa om ferjefri E39 på 20 år, og at planleggingsmidlane i tråd med det statssekretæren sa kjem tidsnok til å halde god framdrift?

Begrunnelse

For Vestlandet og for verdiskapinga nasjonalt er det viktig å få gjennomført ferjeavløysingsprosjekt langs E39 for å binde regionane betre saman. Den raud-grøne regjeringa presenterte våren 2013 ein klår ambisjon om at E39, kyststamvegen, skal vera ferjefri i løpet av 20 år. Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og den blå-blå regjeringa har så vidt underteikna kjenner til ikkje uttrykt same ambisjon. Mange av dei som arbeider for at desse ferjeavløysingsprosjekta langs Vestlandet skal bli gjennomførte, er spente på korleis den nye regjeringa forheld seg til målet om at prosjekta skal vera ferdige i løpet av dei førespegla 20 åra.
Hareid Fastlandssamband, Møreaksen, Halsafjordsambandet, NHO, LO og Maritimt Forum Nordvest inviterte til eit ope møte den 2. juni 2014 om betydninga av infrastruktur for utviklinga av Møre og Romsdal. Statssekretær i SD, Jon Georg Dale, var ein av innleiarane. Hovudtemaet var ferjefri E39. Statssekretæren svarte eit enkelt og klårt ja på eit direkte spørsmål om planleggingsmidlar frå staten til desse prosjekta kjem til å koma til rett tid og vera tilstrekkelege for at ambisjonen om 20 år skal oppfyllast.
Ein viktig del av midlane i planleggingsfasen vil også vera FOU-midlar. Det vil vera viktig for alle som arbeider for ferjefri E39 å vita om statssekretæren uttalte regjeringas haldning når han svarte på dette spørsmålet, og å få vita kva statsråden ser for seg av framdrift for ferjefri E39.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Eg kan stadfeste at regjeringa Solberg har som mål å overoppfylle Nasjonal transportplan 2014-2023. I opposisjon hadde Høyre og FrP klare mål om raskare utbygging av ferjefri E39, noe vi i regjering har igangsatt arbeid med. Eg viser til at for 2014 vart løyvinga til planlegging auka etter forslag frå den nye regjeringa. Ein vesentleg del av denne auken blir nytta til planlegging av ferjefri E39, både konkrete utbyggingsprosjekt og det sentrale prosjektet for vurdering av teknologiske løysingar mm. Løyvingar dei kommande åra vil bli nærare vurdert i samband med dei årlege budsjetta og i arbeidet med Nasjonal transportplan for perioden 2018-2027. Eg konstaterer samtidig at i media har tidligere statsråder i den raudgrøne regjeringa vært kritisk til at regjeringa har høyt fokus på ferjefri E39.