Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:986 (2013-2014)
Innlevert: 19.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stein Erik Lauvås (A)

Spørsmål

Stein Erik Lauvås (A): Kan statsråden begrunne hvorfor regjeringen tror lokale folkevalgte i kommuner som frivillig ønsker å slå seg sammen, og som vil ha ansvar for økonomien i den nye sammenslåtte kommunen, i forkant av dette vil foreta uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger og lokaliseringer?

Begrunnelse

Regjeringen har sendt på høring et lovforslag som skal styrke den statlige kontrollen med økonomien i kommunene. Kommunale vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler blir med regjeringens forslag ikke gyldig før de er godkjent av fylkesmannen. Begrunnelser for forslaget er at regjeringen vil unngå det de kaller "uheldige økonomiske disposisjoner og strategiske tilpasninger i forkant av kommunereformen". Regjeringen sier frivillighet er utgangspunktet for reformen.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Et stort flertall på Stortinget sluttet seg til behovet for kommunereformen i behandlingen av kommuneproposisjonen 18. juni, se Innst. 300 S (2013–2014).
Kravet om statlig godkjenning av lån og langsiktige leieavtaler skal bidra til at man unngår konflikter mellom kommuner som er aktuelle for sammenslåing og skal legge grunnlaget for gode tjenester i sammenslåtte kommuner. Større låneopptak bør vurderes ut fra en framtidig kommunestruktur, ikke dagens. Det er gjort nærmere rede for forslaget i høringsnotatet departementet sendte ut 14. mai. Høringsfristen var 25. juni.
I høringsnotatet heter det: ”I forkant av samanslåingar kan lånegjelda auke fordi det sitjande kommunestyret kan investere og velte kostnadane over på den nye, større kommunen.” Denne risikoen var bakgrunnen for et krav om statlig økonomisk kontroll med fylkeskommunene i forkant av forvaltningsreformen i årene 2007 til 2009, se Ot.prp. nr. 14 (2006–2007) Om lov om endringer i kommuneloven (kontroll med fylkeskommunenes økonomi fram til forvaltningsreformens ikrafttredelse). Den samme risikoen er bakgrunnen for den generelle økonomiske kontrollen i forkant av sammenslutninger som inndelingsloven legger opp til. I Ot.prp. nr. 41 (2000–2001) punkt 10.2.4 som lå til grunn da inndelingsloven ble vedtatt, blir det vist til at ”det har vist seg at uheldige investeringar ofte kjem før det er gjort endeleg vedtak om samanslåing.”
Jeg vil gjerne få understreke at lovforslaget ikke går ut på at kommunene blir registrert i ROBEK eller må søke om godkjenning for å vedta investeringer generelt. Lovforslaget går ut på at vedtak om låneopptak og langsiktige leieavtaler må ha godkjenning fra fylkesmannen.
Fordi det har vært relativt få kommunesammenslåinger de siste årene, kan jeg ikke besvare spørsmålet fra stortingsrepresentant Stein Erik Lauvås ved å vise til konkrete ”strategiske tilpasninger” i norske kommuner. Problemstillingen har ikke vært løftet fram i evalueringene av de siste sammenslåingene i Norge.
Høringsfristen var 25. juni, og uttalelsene blir i disse dager lest og drøftet i departementet. Jeg tar sikte på å legge fram en proposisjon for Stortinget til høsten.