Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:992 (2013-2014)
Innlevert: 20.06.2014
Sendt: 20.06.2014
Besvart: 27.06.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Hvilke umiddelbare planmessige og økonomiske tiltak vil samferdselsministeren iverksette for å få på plass en planfri overgang over jernbanen i Skogn sentrum?

Begrunnelse

Jernbaneverket har nedlagt innsigelse mot et planlagt bygg med 45 leiligheter i Skogn. Det varsles om nye innsigelser av utbyggingsplaner i området. Bakgrunnen er at Jernbaneverket krever konkrete planer for en planfri kryssing av jernbanen for både gående, syklende og bilister.
Det er store og viktige regulerings- og utbyggingsplaner på gang i området. Dette gjelder både i forhold til utbygging av leiligheter i Skogn sentrum og nye store boligfelt som er under regulering i Holåsen Vest og Skillelia.
Det er viktig at store utbyggingsplaner i Skogn ikke blir utsatt for lenge og på ubestemt tid. En planfri overgang er derfor et viktig utbyggingstiltak for næringsliv og beboere i Skogn. Det er derfor behov for snarlige tiltak for å få på plass en planfri overgang over jernbanen og eventuelt en ny veitrasé for denne.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Ulykker på de om lag 3 600 planovergangene på det norske jernbanenettet er en viktig årsak til dødsfall og alvorlige ulykker i forbindelse med jernbanedriften. Sikring og sanering av planoverganger er derfor et høyt prioritert satsingsområde for regjeringen. I 2013 ble det brukt om lag 50 mill. kr og på Jernbaneverkets budsjett for 2014 er det satt av 70 mill. kr til slike tiltak. Også i 2015 vil dette arbeidet bli høyt prioritert.
Jernbaneverket gjennomfører planovergangstiltak på grunnlag av risiko og nytte/kost iht. en samlet plan for sikring og sanering av planoverganger, hvor tiltak der risikoen og den sikkerhetsmessige gevinsten er størst, prioriteres.
Jernbaneverket opplyser at planovergangen på Skogn i dag er sikret med helbomanlegg. Det er likevel registrert flere tilfeller av uønskede hendelser ved planovergangen de siste årene. Det er bl.a. registrert nesten-påkjørsel av bil og ulovlig ferdsel over planovergangen, selv om bommene lå nede. Det har også skjedd at barn løper over planovergangen foran toget. Erfaringsmessig er det store mørketall, da mange farlige situasjoner ikke blir oppdaget og rapportert.
I regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag, vedtatt av Nord-Trøndelag fylkesting i møte 25. april 2013, står det bl.a. at “tilrettelegging for utvidelse av jernbanelinja og sikkerhet langs linja skal vektlegges sterkere i takt med modernisering av togtrafikken.”
Jernbaneverket opplyser også at etaten sammen med Levanger kommune og Statens vegvesen har avtalt oppstart av en mulighetsstudie for utbedring av kryssingsforholdene i Skogn sentrum. Dette arbeidet er planlagt for oppstart i august 2014. En mulighetsstudie er et viktig redskap for å få frem problemstillingene, finansiering og tiltak.
Jernbaneverket har forsikret meg om at de vil arbeide for at innsigelsen kan løses raskt i den videre dialogen, ev. i et meklingsmøte, mellom partene.