Skriftlig spørsmål fra Iselin Nybø (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1009 (2013-2014)
Innlevert: 23.06.2014
Sendt: 23.06.2014
Besvart: 25.06.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Iselin Nybø (V)

Spørsmål

Iselin Nybø (V): På hvilken måte vil statsråden bidra til å sikre et godt utvalg læremidler på nynorsk til voksenopplæring?

Begrunnelse

Undertegnede har mottatt henvendelser om at det generelt er et dårligere utvalg læremidler på nynorsk enn bokmål i forbindelse med voksenopplæringstilbudet i kommunene. Bl.a. er det mange nynorsk-kommuner som baserer læremidlene i sitt voksenopplæringstilbud på bokmål, fordi det rett og slett er et større utvalg læremidler på bokmål. Etter undertegnedes mening bør det være mulig for nynorsk-kommuner å basere sitt voksenopplæringstilbud på nynorske læremidler.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: I opplæringsloven er det fastsatt at det i andre fag enn norsk, bare kan brukes lærebøker og andre læremidler som foreligger på nynorsk og bokmål på samme tid til samme pris. Krav om parallellutgaver gjelder ikke voksenopplæringen, men vil ha betydning i tilfeller hvor det benyttes samme læremidler som i grunnopplæringen for barn og unge. Kravet om parallellutgaver skal sikre de språklige rettighetene som barn og unge har etter opplæringsloven og opprettholde to norske skriftkulturer blant barn og unge som vokser opp i dag. Voksne er i denne sammenheng i en annen situasjon og det er ikke naturlig at de har de samme rettighetene som barn og unge i valg av målform. Det er fastsatt i opplæringsloven at opplæring for voksne skal tilpasses den voksnes behov. Det er kommunen og fylkeskommunen som har ansvaret for grunnskoleopplæring og videregående opplæring for voksne, og som skal sørge for at opplæringen tilpasses den voksnes behov.
Utdanningsdirektoratet gir hvert år økonomisk støtte til utgivelse av læremidler der det ikke er markedsgrunnlag for kommersiell utgivelse. Det gjennomføres regelmessige kartlegginger for å avdekke behov for nye læremidler. For alle læremidler det gis tilskudd til, er det et krav om at læremiddelet skal foreligge på bokmål og nynorsk til samme tid og til samme pris. I tillegg har Vox flere tilskuddsordninger som er særskilt rettet mot voksne. Vox gir blant annet tilskudd til utviklingen og produksjon av læremidler i norskopplæringen. Det stilles krav om at læremiddelet må være både på bokmål og nynorsk.
Jeg er opptatt av at voksne får en forsvarlig opplæring, og jeg har forståelse for at læremidler på egen målform kan være et element i å oppnå dette. Det er likevel viktig å ha et helhetlig perspektiv på behovet for at det utvikles nye læremidler, da det er flere behov som skal ivaretas, ikke bare for voksne, men også for barn og unge. Voksnes behov for læremidler på egen målform må også ses i sammenheng med at voksenopplæringen gjennomgående er mindre regulert enn opplæringen til barn og unge. Kommuner og fylkeskommuner er gitt betydelig frihet når det gjelder organisering og gjennomføring av voksenopplæring, og jeg mener at vi må ha tillit til at de ivaretar sitt ansvar og sørger for å gi voksne en forsvarlig grunnopplæring. Samlet mener jeg at dagens regelverk og tilskuddsordninger i tilstrekkelig grad ivaretar behovet for læremidler på nynorsk, også når det gjelder voksne. Jeg kan ut fra dagens situasjon ikke se at det er behov for særskilte tiltak rettet mot utvalg av læremidler på nynorsk i voksenopplæringen.