Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1031 (2013-2014)
Innlevert: 27.06.2014
Sendt: 27.06.2014
Besvart: 03.07.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Når vil regjeringen sende ut forslaget til forbud mot fossil oljefyring på høring, og kan ministeren stadfeste at det blir et forslag i tråd med den vedtatte regjeringserklæringen?

Begrunnelse

Stortinget vedtok i klimaforliket i 2012 et forbud mot all fyring med fossil olje i husholdninger, fyring til grunnlast i øvrige bygg fra 2020 og statlige bygg fra 2018. I Regjeringserklæringen ble ambisjonen skjerpet til å “Sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 og forby bruk av fossil olje i oppvarming i alle bygg fra 2020.” I revidert nasjonalbudsjett ble det satt mål om utfasing for Statsbygg i 2016.
For å sikre en effektiv utfasing er det viktig med klare føringer og forutsigbarhet. Det haster å hjemle forbudet i lovverket og få på plass andre virkemidler for utfasing for å sikre at det ikke blir en kø av hasteutfasinger når det nærmer seg 2020. Hvis det drøyer med å lovfeste forbudet, kan det blir et stort press i markedet for fornybar oppvarming rett før 2020, som kan gi både dyrere og dårligere gjennomføring av utfasingen.
Oslo kommune har allerede gjennomført utfasing av all fossil oljefyring i sine 147 formålsbygg, både grunnlast og spisslast. Det finnes et mangfold av gode, fornybare oppvarmingsløsninger for alle typer bygg og boliger, også for fornybar spisslast, slik bl.a.
Oslo kommune har vist gjennom sin utfasing. Det vil være enklere å gjennomføre et forbud mot et produkt, enn mot hvordan produktet brukes. Regjeringens forsterkede ambisjonen for utfasing av all bruk av fossil olje i bygg, vil derfor også sikre en effektiv gjennomføring av forbudet som er enkel å administrere og kontrollere.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Gjennom klimaforliket er det enighet om å innføre forbud mot fyring med fossil olje i husholdninger og til grunnlast i øvrige bygg i 2020. Dette ligger til grunn for regjeringens arbeid. Vi arbeider nå med utformingen av forbudet. Det er noe usikkert hvor lang tid de nødvendige utredningene vil ta, derfor er det vanskelig å oppgi et tidspunkt for når et forslag til forbud vil bli sendt på høring. Jeg er opptatt av at forbudet skal være klart i god tid før det trer i kraft. Samtidig har de som fyrer med fossil olje allerede fått et klart signal gjennom klimaforliket om at de må finne alternativer.
I tråd med klimaforliket arbeider regjeringen også for å fase ut fyring med fossil olje som grunnlast i statlige bygg innen utgangen av 2018. Vi har varslet at vi har som ambisjon at fyring med fossil olje som grunnlast skal være faset ut av alle Statsbyggs eiendommer innen utgangen av 2016. Utfasingen i statlige bygg skjer gjennom styringen av de statlige etatene som eier bygg. I regjeringsplattformen skriver vi at regjeringen vil sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Dette innebærer at vi også har som ambisjon å påskynde utfasingen i kommunale og fylkeskommunale bygg. Det er et lokalt ansvar å forvalte kommunale og fylkeskommunale bygg, men regjeringen oppfordrer kommunene og fylkeskommunene til å arbeide for rask utfasing av fyring med fossil olje i deres bygg.