Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1046 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Hvordan ligger Helseforetakene og andre helsebygg an med utfasingen av all fossil oljefyring i sine bygg og når blir målet i regjeringserklæringen om å sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018 nådd?

Begrunnelse

Det finnes et mangfold av gode, fornybare oppvarmingsløsninger for alle typer bygg og boliger. Staten som stor nasjonal byggaktør bør gå foran i utfasingen for å utvikle et mangfoldig, innovativt og robust marked for fornybar varme over hele landet, på samme måte som Oslo kommune har bidratt til å bygge et lokalt marked og kompetanse ved å anskaffe fossilfri oppvarming til sine bygg. Det haster med å få opp tempoet i utfasingsarbeidet i statlige bygg for å nå målet i tide og for å sikre at det installeres energieffektive oppvarmingsløsninger av høy kvalitet og med lave driftskostnader.
Oljekjeler spiller i dag kun en beskjeden rolle for forsyningssikkerhet og beredskap. Det er både ønskelig og mulig å bli kvitt også den fossile spisslasten for sette en strek over fossil oppvarming av bygg og bolig i Norge én gang for alle. Oslo kommune faset ut fossil oljefyring i alle sine 147 formålsbygg uten å ty til fossil fyringsolje som spiss- og reservelast. Spisslasten blir i dag tatt med biofyringsolje og strøm.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Som det er beskrevet i den politiske plattformen vil regjeringen sikre utfasing av fyring med fossil olje i alle offentlige bygg innen 2018. Gjennom klimaforliket er det enighet om at fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. Grunnlast er det som dekker hoveddelen av varmeforsyningen i et bygg mens topp- og reservelast brukes for å dekke varmebehovet på de kaldeste dagene og når hovedvarmekilden er ute av drift. Disse begrepene er imidlertid ikke klart definert.
Helse- og omsorgsdepartementet forvalter kun helsebygg gjennom de regionale helseforetakene, og jeg kan dermed kun svare for disse. Jeg har blitt orientert om at det i 2012 var 327 bygg med oljefyr av totalt 1654 bygg i helseforetakene. De enkelte helseforetakene har planer for utfasing av oljefyr i sine bygg. Det pågår nå, eller er planlagt, 58 ulike prosjekter om utfasing av oljefyr som grunnlast i helseforetakene. Det er forventet at antall bygg med oljefyr er redusert til 50 innen utgangen av 2018. Dette tallet inkluderer også bygg hvor oljefyr er tilgjengelig som spisslast eller reservekapasitet.