Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1053 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Jenny Klinge (Sp)

Spørsmål

Jenny Klinge (Sp): Hvordan har ministeren tenkt å sørge for at Oslo fengsel får flere soningsplasser, og vil dette eventuelt kunne gå utover etablerte rehabiliteringstilbud i fengselet?

Begrunnelse

Mangelen på fengselsplasser er stor. Alle fengsler i Norge har fullt belegg til enhver tid, samt at man har soningskøer. Innholdet i soningen viktig, herunder rehabiliteringstilbud. Samfunnet har en viktig oppgave i å legge til rette for at personer ikke begår kriminalitet i fremtiden. I Stortingets behandling av St.meld. nr. 37 (2007-2008) (Kriminalomsorgsmeldingen) skriver en samlet stortingskomite:

«Komiteen er samd i at fengselsstraffa ikkje skal vera strengare enn naudsynt og at straffegjennomføringa skal setje den innsette i stand til å velje eit liv utan kriminalitet.»

Oslo fengsel har over tid bygd opp gode rehabiliteringstilbud av forskjellig karakter. Dette er tilbud som forbereder de innsatte på den hverdagen de møter når de blir løslatt. Mange av tilbudene er unike, og innebærer et samarbeid med frivillige organisasjoner, og de kan vise til gode resultater. I det viktige arbeidet med å få flere fengselsplasser, er det avgjørende at man ikke samtidig iverksetter tiltak som svekker rehabiliteringen av de innsatte, ved for eksempel at man ikke har tilstrekkelige arealer til å drive rehabiliteringsarbeid.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Det skal i 2014 etableres 20 nye plasser med høyt sikkerhetsnivå ved Oslo fengsel ved å omgjøre en tidligere fritidsavdeling til en fengselsavdeling, jf. Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014). Fritidsavdelingen ble frigjort når tilbudet ble flyttet til det nye aktivitetsbygget som ble ferdigstilt ved fengselet i 2013. Utvidelsen vil derfor ikke få konsekvenser for rehabiliteringstilbudet ved fengselet.