Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:1062 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Kjenner statsråden til Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi, og på hvilke måter kan offentligheten få innsyn i denne eiendomsstrategien som Vestre Viken har oppfølgingsansvaret for når det gjelder Bærum sykehus?

Begrunnelse

Styret i Vestre Viken HF vedtok i styremøte 28. april 2014, sak 26/2014, at Bærum, Ringerike og Kongsberg sykehus må sikres utvikling i tråd med Helse Sør-Øst sin eiendomsstrategi, jmf. Bent Høies svar på spørsmål nr. 15:876. Oppfølgingen eiendomsstrategien er Vestre Vikens ansvar når det gjelder Bærum sykehus.
Det refereres til eiendomsstrategien også i andre sammenhenger. Det er derfor mange som ønsker informasjon om denne. Undertegnede har blitt kontaktet av Venner av Bærums sykehus som sier det det har vist deg vanskelig å få innsyn i denne eiendomsstrategien og hva som er utviklingsplanen for Bærum sykehus både når det gjelder eiendom, bygninger og personell.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Hovedpunktene i Helse Sør-Øst RHF sin eiendomsstrategi finnes i strategidokumentet ”Plan for strategisk utvikling 2013 – 2020.” Dette dokumentet er lett tilgjengelig på Helse Sør-Øst sine nettsider under følgende link:
http://www.helse-sorost.no/omoss_/strategier_/Sider/side.aspx. Her finnes også flere andre viktige dokumenter.

Hovedpunktene finnes under kapitel ”2.5 Organisering og utvikling av fellestjenester”, avsnitt Eiendom, og lyder:

1. Sykehusbyggene skal være funksjonelle for pasientbehandlingen, og eiendomsmassen skal utvikles og tilpasses i tråd med endrede behov innen pasientbehandlingen
2. Negative påvirkninger på klima og miljø skal reduseres
3. Det skal utvikles god praksis for universell utforming av bygg
4. Det skal arbeides med kontinuerlig forbedring for å effektivisere eiendomsvirksomheten og oppnå en effektiv arealbruk
5. Tilstandsgraden for det enkelte bygg eller bygningskompleks som utgjør primærbyggene i helseforetaket, skal ha en minimumstilstand relatert til norsk standard for tilstandsklassifisering av bygg
6. Pasientsikkerhet og ansattes arbeidsmiljø inklusiv tilrettelegging av effektive arbeidsprosesser, ivaretas.

For øvrig ble eiendomsstrategien behandlet av styret i Helse-Sør-Øst RHF i mars 2011, sak 010-2011. Linken til dette er:
http://www.helse-sorost.no/omoss_/styret_/Documents/Styremøter/2011/03%20Mars/010-2011%20Saksframlegg%20-%20Strategi%20for%20eiendomsvirksomheten%20i%20HSØ.pdf