Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kulturministeren

Dokument nr. 15:1063 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 02.07.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Er lokalisering av nasjonalt senter for kunst- og kulturopplæringen fastsatt, og hvorfor har ikke ekspertutvalget lagt større vekt på innspillene fra det kunstpedagogiske utdanningsmiljøet i Trøndelag i sin vurdering?

Begrunnelse

Jeg er kjent med at kulturministeren og kunnskapsministeren har fått flere henvendelser om at nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er foreslått lokalisert til Oslo i rapporten "Det muliges kunst". Jeg oppfatter det som at det ligger utenfor ekspertgruppens mandat å konkludere med lokalisering, men at rapporten i følge mandatet skulle "...beskrive hvordan forankring og samarbeid kan etableres med ulike høgskoler og universitet innen kunstfag og pedagogikk, og ta hensyn til hvordan lærerutdanningsregionene fordeler og samarbeider om de estetiske fagene på landsbasis". Omtalen av utdanningene på det kunstfaglige området i Trøndelag er lite dekkende i rapporten fra ekspertutvalget. Særegne sider ved den høyere utdanningen i midtnorge er at der finnes utdanning i mange kunstfag, på tvers av kunstfag og fra barnehage og opp til universitet. Disse utdanningene foregår i samarbeid mellom NTNU (kunstfaglig utdanning og lærerutdanning), DMMH, HiNT og HiST, og i samarbeid mellom disse og frivillig / profesjonelt kunst- og kulturliv.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet høsten 2013. Gruppen har vært uavhengig i sitt arbeid. Ekspertgruppens rapport, Det muliges kunst, ble overlevert 24. april i år. Regjeringen har så langt ikke tatt stilling til ekspertgruppens forslag, men vil vurdere disse grundig, blant annet på bakgrunn av de innspillene som er kommet inn gjennom høringen. Dette gjelder også spørsmålet om lokalisering av et eventuelt nytt senter for kunst og kultur i opplæringen.