Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:1064 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 08.07.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Marit Arnstad (Sp)

Spørsmål

Marit Arnstad (Sp): Mener statsråden at passivhus ikke er tilstrekkelig innovative til å få støtte fra Enova, og vil statsråden iverksette tiltak for bedre dialog og en mer effektiv saksbehandling for de som søker tilskudd fra Enova?

Begrunnelse

Overhalla kommune arbeider offensivt med nye klima- og miljøløsninger, blant annet med energieffektive nybygg. Kommunen planlegger oppføring av ny barneskole i passivhus standard, og har søkt Enova om støtte til dette. Byggebransjen, både i regionen, og nasjonalt har liten eller ingen erfaring med slike løsninger. Imidlertid har Enova avslått kommunens søknad i to omganger fordi prosjektet ikke er innovativt nok. Overhalla kommune har også opplevd en byråkratisk organisasjon hos Enova, med beslutningstakere i flere ledd.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Enova forvalter Energifondet på grunnlag av en fireårig avtale som Olje- og energidepartementet har inngått med foretaket. Avtalen sikrer at midlene fra Energifondet blir forvaltet i samsvar med de mål og forutsetninger som ligger til grunn for Stortingets vedtak om opprettelsen av Energifondet og innenfor de øvrige rammer som gjelder for bruken av fondets midler. Midlene fra Energifondet skal forvaltes på en slik måte at pålagte oppgaver utføres mest mulig kostnadseffektivt. Enova har rapportert om støtte til prosjekter tilsvarende et areal på én million kvadratmeter passivhus og 400 000 kvadratmeter lavenergibygg i 2013. Enovas tilnærming til markedet avhenger av de barrierer og markedsforhold som kjennetegner det enkelte marked. Enova presenterte i januar i år sine nye programmer rettet mot nybyggmarkedet. Det er opp til Enova og Enovas styre hvordan kriteriene for de ulike programmene utformes og hvilke prosjekter som skal tildeles støtte. Departementets styring av Enova skjer på et overordnet nivå. Det er en forutsetning at Enova skal være en liten og fleksibel organisasjon. Etter min vurdering drives Enova i dag på en effektiv måte og virksomheten har omfattende informasjons- og rådgivningstjenester for å ivareta en god dialog med alle som søker om tilskudd.