Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1066 (2013-2014)
Innlevert: 30.06.2014
Sendt: 30.06.2014
Besvart: 04.07.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): Helsetilsynet har gitt kraftig kritikk til Kvinneklinikken (KK) ved Haukeland Universitetssjukehus etter en setefødsel som gikk galt i 2012. I april 2013 kom fylkeslegen i Hordaland med en rapport, der de konkluderte med at fødende ved KK ikke ble hørt, at terskelen for keisersnitt var for høy og at ledelsen var for lite lydhør. Dette baserte de på en gjennomgang av 20 fødsler, deriblant setefødselen fra høsten 2012.
Hvordan vil helseministeren følge opp den alvorlige kritikken som er kommet mot KK?

Begrunnelse

Fødeseksjonen på KK er den nest største føde- og barselenheten i Norge.
Høsten 2012 gikk det svært galt da en familie kom til KK. Kvinnen ble innlagt da vannet gikk. Legene oppdaget at barnet lå i seteleie og fødselen ble satt i gang. Til tross for en rekke komplikasjoner underveis og stor bekymring hos foreldrene, ble det aldri foretatt keisersnitt. Helsetilsynet har slått fast at barnet ble forløst 12 minutter etter at situasjonen hadde blitt livstruende. Barnet døde få timer etter fødselen på grunn av skadene. Nå har Helsetilsynet gransket KKs rutiner og kommet med krass kritikk.
- «Ved risikofødsler som setefødsel er det uklart hvem som skal gjøre hva i kritiske situasjoner. Hvis ikke disse rutinene bedres, er det fare for at dette kan gjenta seg ved KK,» sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til BT, 25/6-14.
I etterkant åpnet Helsetilsynet tilsynssak mot ansvarlig lege. De mener at han har opptrådt uforsvarlig og at vilkårene for å gi ham en advarsel er til stede. Likevel får han ikke det. Grunnen er at Helsetilsynet i en egen rapport konkluderte med at KK på flere punkter har så dårlige rutiner at helsepersonalet ikke er i stand til å overholde sine lovpålagte plikter.
- «Legen jobbet i et system som ikke er tydelig hva som er ventet av ham. Systemet må bære et stort ansvar,» sier Andresen til BT den 25/6-14.
KK får kritikk for at ansvarlig lege delegerte for mye til legen i spesialisering. Blant annet overlot han til henne å finne ut om det var full åpning før barnet skulle ut, noe det var uklarhet om.
KK har satt i gang forbedringer, og både Fylkeslege/Helsetilsyn og Helse Bergen har informert om at de følger saken. Men siden det her er snakk om systemsvikt, er faren for gjentakelse stort om ikke rutiner bedres.
Det er avgjørende at landets nest største føde- og barselenhet har tillit i befolkningen for at fødsler skjer på en trygg måte. Derfor trengs en forsikring fra Helseministeren sin side om at de alvorlige manglende ved KK som er påpekt fra Helsetilsynets side faktisk blir rettet opp i og at nye, trygge rutiner blir innarbeidet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet en redegjørelse fra Helse Vest RHF. I sin tilbakemelding viser Helse Vest RHF til at det har vært en prioritert oppgave å finne fram til tiltak som sikrer at avvik påpekt av Fylkesmannen blir lukket. Helse Vest RHF viser til at Kvinneklinikken, etter mottatt tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Hordaland datert 7.3.2013, har arbeidet systematisk med en rekke tiltak i henhold til punktene i rapporten. Tilsynsrapporten konkluderte med at de fødende ikke blir hørt, at det er høy terskel for keisersnitt og at ledelsen er lite lydhør. I sin redegjørelse skriver Helse Vest RHF at det ble satt i verk flere strakstiltak i 2013, mens det fortsatt arbeides med tiltak av mer gjennomgripende karakter.
Helse Vest RHF viser til at det er satt i verk et opplæringsprogram som skal styrke de ansattes kommunikasjonsevne og sikre at pasientens rett til medbestemmelse ivaretas. Så langt har de fleste leger og noen jordmødre deltatt på kurset. Kvinneklinikken har videre hatt stor oppmerksomhet på å sikre pasientene medvirkning i beslutning om forløsningsmetode og at dette dokumenteres. Av planlagte tiltak kan det nevnes at det skal utarbeides skriftlig informasjonsmateriell til de fødende og det skal foretas en systematisk gjennomgang av journaldokumentasjon med spesiell oppmerksomhet på informasjon og medvirkning om setefødsel. Sistnevnte er planlagt høsten 2014.
Helse Vest RHF viser til at det er avdekket enkelttilfeller der terskelen for keisersnitt har vært for høy. Helse Vest RHF viser videre til at det er tilført økte ressurser for å kunne foreta en kontinuerlig evaluering av fosterovervåkning ved høyrisikofødsler. Det er etablert arenaer for tverrfaglig drøfting og diskusjon av disse problemstillingene.
Helse Vest RHF presiserer i sin redegjørelse at Kvinneklinikken ønsker å fremstå som lyttende overfor pasienter, pårørende og medarbeidere. Ledelsen har satt i verk en rekke tiltak det siste året, som skal styrke dialogen med pasientene og med medarbeiderne. Kvinneklinikken har en rekke møteplasser for tverrfaglige diskusjoner med kritisk gjennomgang av praksis med flere daglige møter der kasus blir diskutert på mange nivå.
Hva gjelder kvalitetsarbeid mer generelt, har Kvinneklinikken stor oppmerksomhet på å gjennomgå og bruke uønskede hendelser som ledd i avdelingens forbedringsarbeid. Det er satt i verk prosjektarbeid med organisasjonsendring med bl.a. åpning av 4 nye fødestuer på bakgrunn av identifiserte forbedringsområder. Det pågår også kontinuerlig revisjon av prosedyrer, metoder og informasjonsskriv med utgangspunkt i meldte avvik.
Etter mitt skjønn viser redegjørelsen jeg har mottatt fra Helse Vest RHF at det arbeides systematisk med å rette opp funnene i tilsynsrapporten. Jeg forventer at tiltakene som er satt i verk gir varige resultater, slik at kvinnene ved føde- og barselenheten på Haukeland universitetssjukehus blir ivaretatt på en trygg og god måte.