Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1070 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 01.08.2014
Besvart: 07.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Hva vil statsråden gjøre for å få en oversikt over legesituasjonen i distriktene, og ikke minst komme med tiltak for de kommunene som sliter med å få tak i fastleger?

Begrunnelse

Det finnes i dag ingen oversikt over hvor mange legevikarer som går inn og ut av legestillinger ute i distriktene. I dag er det ca. 80 ledige fastlegestillinger over hele landet, og det tallet har vært stabilt over flere år. Det tallet kan faktisk være høyere, fordi noen av disse stillingene er besatt av vikarer, som ikke vises igjen på statistikkene. Sauda kommune i Rogaland har f.eks. hatt 23 leger innom i løpet av 2012, noe som er uholdbart for innbyggerne og ikke minst for beredskapen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Representanten belyser en viktig problemstilling. God og stabil legedekning i utkantkommuner/distrikt er svært viktig for å nå målet om en likeverdig helsetjeneste. Allmennlegetjenesten er særlig viktig for folks trygghet og tilgang til helsetjenesten.
Rekrutteringsutfordringer i allmennlegetjenesten i distrikts- og utkantkommuner er ikke en ny problemstilling. Det gledelige er at utviklingen har gått riktig vei. Ved innføringen av fastlegeordningen i 2001 var det 277 (7,1 %) lister/hjemler uten leger. Siden 2009 har andelen lister uten lege vært under 2 %. Helsedirektoratet opplyser at pr. 4.8.2014 er 1,2 % av 4483 fastlegehjemler uten lege. Samtidig med at antallet ledige hjemler går ned, har rekrutteringen økt. Tall fra fastlegeregisteret viser at det ble 108 nye fastleger fra 01.01.2013 til 01.01.2014.
Dette er en høyere vekst enn vi har sett senere årene, da veksten har ligget på 60-80 hjemler årlig.
Jeg mener vi som nasjonale helsemyndigheter har rimelig god oversikt over legedekningen i distrikt, og det er viktig og nødvendig. Slik informasjon har vi fra legestillingsregisteret og fastlegestatistikken. Det er imidlertid riktig som representanten påpeker, at vi ikke har full oversikt over vikarbruk, og at utstrakt vikarbruk representerer en kvalitets- og pasientsikkerhetsutfordring. Fastlegestatistikken gir informasjon om vikarer for fastleger ved lengre fravær. Navn på langtidsvikarer meldes inn fra kommunene til HELFO. Korttidsvikarer kan være aktuelt i de fastlegestillingene som står ubesatt over lengre tid. Kommunenes løsning for å tilby legetjenester til innbyggerne i områder med rekrutteringsproblemer, kan være å engasjere gjentatte korttidsvikarer. Korttidsvikarer benyttes også når fastleger har korte permisjoner/ fravær i forbindelse med utdanning og sykdom. Det føres ikke nasjonal statistikk over korttidsvikarer. Jeg er usikker på om slik statistikk bør utvikles. Kommunene, som har sørge-for ansvar for tjenesten, vil være nærmest til å ha en slik oversikt. Kommuner som har rekrutteringsutfordringer, og som bruker vikarstafetter, har ansvar for å iverksette tiltak for å sikre en forsvarlig tjeneste. Her må nasjonale myndigheter bidra. Fra nasjonalt nivå er det iverksatt flere tiltak for å bedre rekrutteringen i distriktene og mer generelt for å legge til rette for en tilgjengelig allmenn- og primærhelsetjeneste av høy kvalitet i hele landet.
Stortinget har gjennom flere år bevilget midler til tiltak med formål å bedre rekrutteringen og stabiliseringen i legetjenesten. I tillegg til mindre tilskudd rettet mot utvalgte geografiske områder (Sogn og Fjordane og Finnmark), vil jeg spesielt nevne to nyere tilskuddsordninger. Fra 2012 har det vært et 5-årig pilotprosjekt med tilskudd til utdanningsstillinger i allmennmedisin for å bedre rekrutteringen og stabiliteten i allmennlegetjenesten i distriktene. Tilskuddet på 5 millioner forvaltes av Helsedirektoratet, som opplyser at 22 kommuner ble inkludert i 2012. Ytterligere 3 kommuner ble inkludert i 2013. 12012 ble det også etablert et rekrutteringstilskudd som har som formål å stimulere nye fastlegehjemler/-stillinger og redusere antallet ubesatte hjemler. Tilskuddet var på hele 75 millioner i 2013. 145 kommuner søkte om tilskudd. Helsedirektoratet opplyser at det er for tidlig å konkludere om effekten av tilskuddet, da om lag 40 % av kommunene som fikk tilskudd har overført midlene til i år. Dette rekrutteringstilskuddet vil bli videreført i år, men med noe justert innretning for i enda større grad å treffe de kommunene som har rekrutteringsutfordringer.
Viktig for fremtidig utviklingen av tjenestene er også at regjeringen våren 2015 vil legge frem en stortingsmelding om primærhelsetjenesten I meldingen vil vi blant annet drøfte tilgang på legetjenester og andre helse- og omsorgstjenester i kommunene. God bruk av de samlede personellressursene blir viktig i årene fremover. Av Sundvolden-erklæringen framgår det at regjeringen vil utarbeide en handlingsplan om tilgjengelighet, kvalitet og kompetanse i fastlegetjenesten. Dette vil vi følge opp gjennom meldingen. Vi vil også legge til rette for økt bruk av annet helsepersonell i tilknytning til fastlegekontorene. Dette kan bidra til et bedre tilbud til pasientene, og til at fastlegens ressurser kan utnyttes bedre.
Undersøkelser viser at solide fagmiljøer og mulighet for faglig utvikling er viktig for god rekruttering og stabilitet av både leger og annet personell i utkantkommuner. Kommunereformen som regjeringen vil gjennomføre vil legge bedre til rette for dette.