Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1071 (2013-2014)
Innlevert: 01.08.2014
Sendt: 01.08.2014
Besvart: 07.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Etter planen skal tilbudet Fafus gir ved Oslo universitetssykehus legges ned og oppgavene overføres til helsestasjoner i Oslo kommune. Per i dag er det uklart om disse helsestasjonene får økt ressurstilførsel til denne oppgaven, og det er usikkert om tilbudet vil gjelde for kvinner som ikke tilhører bydelen helsestasjonen har ansvaret for.
Hva vil statsråden gjøre for at dette tilbudet blir for alle innvandrerkvinner i Oslo og at tilbudet blir sikret økonomisk?

Begrunnelse

Ifølge Helsedirektoratets handlingsplan for uønskede svangerskap og abort 2010-2015 viser en undersøkelse foretatt av Folkehelseinstituttet i 2002 at abortraten blant enkelte grupper av kvinner med ikke-vestlig bakgrunn i Oslo var høyere enn hos andre norske kvinner.
Siden 2010 har innvandrerkvinner fått gratis prevensjon og veiledning ved Fafus (Familieplanlegging og forebygging av uønskede svangerskap og abort) på Oslo Universitetssykehus. Fafus har hatt ca. 600 konsultasjoner hvert år. Klinikken har åpent en dag i uken, og hver gang det er åpent er det kø til tross for at det er innført timebestilling. Kvinnenes begrunning for å oppsøke Fafus er at klinikken tilbyr gratis prevensjon, også hormonell prevensjon som ofte er kostbare.
En nylig publisert studie i British Journal of Obstetrics and Gynaecology viser at det er færre innvandrerkvinner enn norske kvinner som bruker hormonell prevensjon. Kvinner fra Øst-Europa, Asia og Afrika brukte det minst, og forskjellene var størst blant de yngste. Forskerne i studien mener at helsemyndighetene må legge bedre til rette for tilbud om prevensjon og veiledning for innvandrerkvinner i reproduktiv alder.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Jeg har i forbindelse med spørsmålet innhentet en redegjørelse fra Helse Sør-Øst RHF om status og planer for tilbudet Fafus ved Oslo universitetssykehus HF.
I redegjørelsen bekreftes det at Oslo universitetssykehus HF siden høsten 2010 har hatt et tilbud om familieplanlegging og gratis prevensjon for minoritetskvinner. Initiativet til opprettelse av poliklinikken ble tatt av jordmødre på fødeavdelingen på Oslo universitets-sykehus, Ullevål. Målet med poliklinikken har vært å gi minoritetskvinner et tilbud om informasjon om kvinnehelse, familieplanlegging og prevensjon av erfarne jordmødre. Helse Sør-Øst RHF opplyser at poliklinikken er åpen en ettermiddag/kveld i uken, og det kommer kvinner fra hele Oslo, men også fra andre deler av landet. Oslo universitetssykehus HF har i prosjektperioden tatt i mot rundt 1 700 kvinner fra ca. 50 land. Prosjektet har vært i virksomhet i nærmere 4 år. Nå mener helseforetaket det er nødvendig å finne fram til mer permanente løsninger. Prosjektet har vært finansiert av helseforetaket og av diverse eksterne kilder. Helsedirektoratet har gjennom en årlig bevilgning på 0, 5 mill. kr. finansiert gratis prevensjon til kvinner som oppsøker poliklinikken. Dette som del av Helsedirektoratets handlingsplan for uønskede svangerskap og abort 2010-2015.
Ifølge Oslo universitetssykehus HF er det enighet mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune om at dette er et tilbud som hører inn under kommunens ansvar. Det har vært en dialog mellom Oslo kommune og sykehuset siden november 2013 om hvordan tilbudet best kan sikres. Ansatte fra fire helsestasjoner har fått opplæring av prosjektets jordmødre gjennom hospitering på poliklinikken, og sykehuset har tilbudt fortsatt veiledning etter at tilbudet eventuelt er overtatt av Oslo kommune.
Oslo universitetssykehus HF opplyser at det vil invitere Oslo kommune til et møte i september om saken. Helse Sør-Øst RHF vil følge dialogen mellom Oslo universitetssykehus HF og Oslo kommune med en målsetting om at tilbudet ved Oslo universitetssykehus HF ikke bygges ned før det er etablert et tilfredsstillende tilbud i Oslo kommune.
Redegjørelsen fra Helse Sør-Øst RHF viser etter mitt syn at det samarbeides konstruktivt med sikte på å videreføre et tilbud til målgruppen i Oslo kommune. Jeg deler partenes vurdering av at dette er et tilbud som faller inn under det kommunale ansvarsområdet. På bakgrunn av redegjørelsen, har jeg tillit til at partene gjennom det videre samarbeidet vil komme fram til en løsning som gir disse kvinnene et fortsatt godt tilbud. Det er jeg glad for. Det er viktig å gjøre helsetjenesten likeverdig og tilgjengelig for innvandrergrupper. Da kan særlig tilrettelegging være nødvendig. Jeg er kjent med at det allerede i dag, ved flere helsestasjoner, er etablert egne grupper for innvandrerkvinner hvor prevensjonsveiledning er ett av flere tema. Også ved enkelte helsestasjoner for ungdom i områder der innvandrerpopulasjonen er spesielt høy, er det etablert egne grupper for innvandrerungdom. Slike tilbud er viktige.
For øvrig vil jeg tilføye at det i 2014 ble bevilget 32,3 mill. kr til oppfølging av Helsedirektoratets handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort. Planen har to overordnede mål: å redusere antall aborter og å bidra til at alle skal ha best mulig utgangspunkt for å planlegge svangerskap og ha et trygt seksualliv. Flere tiltak under planen er rettet mot særlig sårbare grupper, blant annet innvandrergrupper. Sentrale indikatorer viser at utviklingen går i riktig retning i forhold til å nå målene for planen.