Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:1085 (2013-2014)
Innlevert: 08.08.2014
Sendt: 11.08.2014
Besvart: 15.08.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Kjersti Toppe (Sp)

Spørsmål

Kjersti Toppe (Sp): EU har vedtatt et nytt anskaffelsesdirektiv.
Vil statsråden gjøre om på sin beslutning om utlysing av 14-måneders kontrakter for ideelle organisasjoner innen barnevernfeltet, og erstatte disse med langvarige kontrakter ev. løpende (tidsbegrensede) kontrakter, slik Sejersted-rapporten slår fast vil være mulig å inngå og som vil være gyldige også etter at EU-direktiv 2014/24 trår i kraft?

Begrunnelse

I februar 2014 vedtok EU et nytt generelt anskaffelsesdirektiv (2014/24) som opphever skillet mellom prioriterte og ikke-prioriterte tjenester, og gir egne regler for kjøp av helse- og sosialtjenester. Direktivet er EØS-relevant, og må forventes inntatt i avtalen.
Regjeringen har bedt om en rettslig vurdering av om unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner kan videreføres, sett i lys av de nye direktivbestemmelsene. Videre er det bedt om en vurdering om det finnes alternative måter å begrense kretsen av leverandører på, til bare ideelle organisasjoner.
Sejersted-rapporten ble levert i juli. Hovedkonklusjonen i rapporten er at dagens unntaksordning - om å kunne forbeholde enkelte kontrakter for ideelle organisasjoner - ikke kan videreføres i sin nåværende form når det nye direktivet trår i kraft. Men det vil fortsatt være en del handlingsrom, som rapporten skisserer punktvis. Et punkt er å bruke handlingsrommet før direktivet trår i kraft, til å inngå langtidskontrakter med ideelle organisasjoner.
Spørsmålsstiller viser til følgende utdrag fra Sejersted-rapporten:

"Direktiv 2014/24 er helt nylig vedtatt, og fristen for EU-statene til å gjennomføre det i nasjonal rett er satt til april 2016. Direktivet er ennå ikke inntatt i EØS- avtalen, og når det blir det, vil fristen for Norge til å sette det i kraft tidligst bli satt til samme tidspunkt. Dersom EØS-prosessen skulle trekke ut i tid, kan det også tenkes at fristen for norske myndigheter vi bli forlenget.
Dette betyr at unntaket for ideelle organisasjoner vil kunne videreføres frem til våren 2016, så fremt man fortsatt legger til grunn at det er forenlig med generelle EU/EØS-rettslige prinsipper. Dette gir tid til å forberede seg på et nytt regime, både for offentlige myndigheter og for de berørte ideelle organisasjonene.
Dersom man ønsker det, vil det også være mulighet i denne perioden til å inngå langsiktige avtaler, eller i noen tilfelle løpende (tidsbegrensende) avtaler, med ideelle aktører, som fortsatt vil være gyldige etter at unntaket oppheves."

Statsråd Solveig Horne opplyste i Stortinget 20. mai 2014 at hun ville gjennomføre egne anbudsrunder i barnevernet, gjennom en (midlertidig) ordning med skjermet konkurranse fra 1. februar 2015 og 14 måneder framover.
Dette er en uforsvarlig kort kontraktslengde som gir ideelle organisasjoner krevende arbeidsforhold og uforutsigbarhet, som i siste instans vil gå ut over barnevernsbarna.
Med tanke på EU-direktivet, er det unødvendig med så kort kontraktslengde. Sejersted-rapporten slår fast at langsiktige avtaler som inngås i tidsrommet fram til 2016, vil fortsatt være gyldige etter at unntaket oppheves.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Som barne- og likestillingsminister er jeg opptatt av gode og fleksible avtaler for ideelle aktører, på lik linje med avtaler med andre private aktører. Alle tiltak og tjenester som brukes i barnevernet skal være underlagt strenge krav til kvalitet. Barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling skal få nødvendig hjelp og omsorg.
I regjeringens plattform står det at kommunene skal gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, uavhengig av hvem som leverer tiltaket. Mitt hovedanliggende når det gjelder barnevernsområdet er at det gis et tilbud som er best mulig tilpasset barnas behov og at tiltakene er av god kvalitet. Vi trenger et mangfold av gode tiltak for det enkelte barn. Erfaringer viser at det ikke er grunnlag for å si at det er systematiske kvalitetsforskjeller mellom offentlige og private tilbydere eller mellom kommersielle og ideelle tilbydere.
Jeg har gitt Bufdir i oppdrag å utrede konsekvenser av å likestille alle private aktører som statlig barnevern kjøper tiltak fra. Momenter som kvalitet i tilbudet, forutsigbarhet og hva som er best ressursutnyttelse, anser jeg som viktige perspektiver i denne konsekvensutredningen. I påvente av denne utredningen, som også skal vurdere konsekvenser av EU-direktivene, har jeg gitt beskjed til direktoratet om at det skal innføres en midlertidig ordning med skjermet konkurranse for de ideelle som skal gjelde kontrakter for 14 måneder fra 1. februar 2015. Disse kontraktene vil dermed ha samme utløpsdato som rammeavtalene om kjøp av enkeltplasser som er inngått med de ideelle og andre private aktører.
De tre nye EU-direktivene om offentlige anskaffelser vil forenkle en rekke prosedyreregler. Det vil bli lettere for små og mellomstore aktører å konkurrere om offentlige kontrakter og det vil bli lettere å ta sosiale hensyn og miljøhensyn. Arbeidet med å gjennomføre de nye direktivene må ses i sammenheng med pågående revisjon av det nasjonale regelverket. Regjeringen har nedsatt et eget utvalg, Forenklingsutvalget, som har fått i oppgave å forenkle dette særnorske anskaffelsesregelverket.
Beslutningen om en midlertidig ordning med skjermet konkurranse for kjøp av faste plasser fra de ideelle står fast. At kommunene gis rett til fritt å velge barnevernstiltak, etter en vurdering av kvalitet, pris og hva som gir best hjelp til det enkelte barn, er også et moment som må bli tatt hensyn til i kontrakter med private aktører i årene som kommer og som gjør det lite formålstjenlig i denne omgang å inngå lange kontrakter.
For regjeringen er ideell sektor en viktig samarbeidspartner i produksjonen av helse- og sosialtjenester til befolkningen. De ideelle aktørene har høy kompetanse og et stort engasjement. Vi trenger et mangfold av gode tiltak fra private aktører, slik at vi kan tilby riktige tilbud tilpasset behovet til det enkelte barn.