Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1094 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 12.08.2014
Besvart: 25.08.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Margunn Ebbesen (H)

Spørsmål

Margunn Ebbesen (H): Det er kjent at det er stor mangel på fengselsplasser rundt i landet både til varetektsoning og til ordinære fengselssoning. Offentlig-privat-samarbeid kan være et egnet virkemiddel for å få økt soningskapasiteten. Meg bekjent foreligger det flere miljøer rundt i landet som kan ha ønske om å inngå et slikt samarbeid.
Hvordan vurderer justisministeren bruk av OPS ved bygging av ny og utvidet soningskapasitet i kriminalomsorgen?

Begrunnelse

Vi er kjent med at behovet for fengselsplasser er stort, samt at kvaliteten på mange av landets fengsel er dårlig. Det vil ta lang tid før etterslepet er tatt igjen hvis all bygging skal gå over årlige statsbudsjett. OPS kan være en mulighet for å få raskere bygging av fengsel. I Mosjøen har vi et gammelt fengsel med dårlige forhold. Her er det et miljø som ønsker å tilby seg til å inngå et OPS samarbeid for å få bygd nytt fengsel.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Tilstrekkelig soningskapasitet er helt avgjørende for god straffegjennomføring. Departementet utarbeider nå en melding til Stortinget med utviklingsplan for kriminalomsorgen. Meldingen skal etter planen legges frem i løpet av høsten 2014.
Jeg er opptatt av at meldingen skal gi et samlet bilde av kapasitetsutfordringene og hvilke tiltak som bør prioriteres. Som et ledd i dette arbeidet vil departementet også vurdere OPS som prosjektgjennomføringsmodell for tiltak der dette fremstår som økonomisk mest fordelaktig for staten.