Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1097 (2013-2014)
Innlevert: 12.08.2014
Sendt: 13.08.2014
Besvart: 21.08.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Vil regjeringen legge eventuelle endringer i organiseringen av helseforetakenes innkjøpssamarbeid fram for Stortinget?

Begrunnelse

Helseforetakenes innkjøpsservice AS (HINAS) koordinerer nasjonale innkjøpsavtaler for helseforetakene i Norge, noe som siden etableringen i 2003 har gitt en gevinst på nærmere 2 milliarder kroner. HINAS ligger i Vadsø.
For tiden utredes en sammenslåing mellom LIS (legemiddelinnkjøpssamarbeidet) og HINAS og en utvidet nasjonal innkjøpsfunksjon. Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Regjeringen har ikke tidligere lagt frem for Stortinget spørsmål om lokalisering av nye fellesfunksjoner for helseforetakene. Beslutningen er ikke av en slik karakter at helseforetaksloven krever at regjeringen må forelegge den for Stortinget. Jeg viser til at foretaksmøtet i januar 2014 bestemte at Nasjonal IKT HF skal ligge i Bergen og at det felles eide helseforetaket for samordning innenfor eiendomsområdet skal ligge i Trondheim. Stortinget ble da ikke involvert i beslutningen.
Saken om en utvidet nasjonal innkjøpsorganisasjon for helseforetakene er ikke ferdig utredet. Når utredningen foreligger, vil jeg ta stilling til om det er nødvendig å legge politiske føringer på eventuelle lokaliseringsspørsmål. Jeg vil i så fall blant annet ta i betraktning de hensynene som søkes ivaretatt med stortingsvedtak 454 om lokalisering av statlige arbeidsplasser. Jeg vil eventuelt benytte foretaksmøtet til å gi føringer på lokalisering.
Jeg viser også til mitt svar på spørsmål nr. 1098.