Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1100 (2013-2014)
Innlevert: 13.08.2014
Sendt: 14.08.2014
Besvart: 21.08.2014 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I september 2012 rettet undertegnede et spørsmål til daværende forsvarsminister om anskaffelse av varmesøkende kameraer til KV. Det ble bekreftet av statsråden at slikt utstyr skulle anskaffes. Jeg har grunn til å tro at så ikke har skjedd, og vil derfor spørre forsvarsministeren hva hun mener.
Er statsråden innstilt på å fortsette arbeidet den forrige regjeringen startet mht. slike anskaffelser, og når kan det forventes at dette er på plass på våre KV-fartøyer?

Begrunnelse

Det er gått ca. 2 år siden jeg spurte daværende statsråd. Mitt utgangspunkt er at KV kan være avgjørende mht. å bistå og å redde liv. Varmesøkende kameraer vil bedre forutsetningene for å lykkes, og jeg forventer derfor at dagens regjering følger dette opp ved å oppdatere KV med slikt materiell.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 14. august med spørsmål fra stortingsrepresentant Jan Arild Ellingsen om varmesøkende kameraer i Kystvakten.
Det pågår en omfattende modernisering av Kystvakten gjennom innfasing av nye kystvakthelikoptre (NH90) og fornyelse av flåten. Dette skal sikre at Kystvakten utvikler sin operative evne og således bidrar til nasjonens målsettinger om suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, og bistand til søk og redning som angitt i kystvaktloven.
Forsvarsdepartementet ga i februar 2012 oppdrag til Sjøforsvaret og Forsvarets logistikkorganisasjon om å anskaffe infrarødt (IR) stabilisert observasjonsmateriell til samtlige av Kystvaktens fartøyer. Materiellet består av flere sensorer, forskjellige typer kameraer og lyskastere, og skal integreres med eksisterende sensorer og systemer om bord i fartøyene.
Forsvaret opplyser at anskaffelsen ennå ikke er foretatt. Kystvakten blir likevel utrustet med varmesøkende kamera ved at de nye kystvakthelikoptrene som nå er under innfasing er utrustet med slike kamera. I dag har Forsvaret mottatt fem helikoptre. Disse helikoptrene med sin rekkevidde vil gi en betydelig kapasitetshevning for Kystvakten. Samtidig pågår det vurderinger av den videre moderniseringen av Nordkapp-klassen. Forsvarsdepartementet vil derfor avvente anskaffelse av infrarøde kamera til kystvaktens fartøyer inntil dette behovet er vurdert opp mot andre prioriterte anskaffelser i Forsvaret.
Jeg kan forsikre representanten Ellingsen om at Kystvakten fortsatt vil prioriteres i moderniseringen av Forsvaret. Samlet sett vil Kystvakten få en betydelig oppgradert kapasitet med de nye kystvakthelikoptrene.