Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1102 (2013-2014)
Innlevert: 14.08.2014
Sendt: 14.08.2014
Besvart: 21.08.2014 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Kommunal- og regionaldepartementet har nedsatt en faggruppe som skal se på utmarksforvaltningen i Norge. Ifølge en pressemelding fra departementet av 7. juli skal faggruppen blant annet foreslå lovendringer som skal forenkle utmarksforvaltningen. I samarbeidserklæringen heter det at naturmangfoldloven skal ligge fast i perioden.
Kan klima- og miljøministeren bekrefte at det ikke skal utredes forslag til endringer i naturmangfoldloven?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringens politiske plattform vedrørende naturmangfoldloven er ikke endret. Naturmangfoldloven skal ligge fast, men praksisen skal gjennomgås. Arbeidet med å gjennomgå praksis er i gang. Målet med gjennomgangen er å legge til rette for en mest mulig effektiv og ensartet praktisering samt økt kunnskap om og forståelse for lovens regler.
Mange aktører og ulike lovverk er involvert i forvaltningen av utmarka. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor, i tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet, nedsatt en faggruppe som skal foreslå konkrete tiltak med sikte på en forenklet forvaltning. Gruppen skal i første omgang foreslå forenklingstiltak som ikke krever endring av lover eller forskrifter, og som kan iverksettes raskt. I tillegg skal gruppen vurdere om det er behov for å endre forvaltningspraksis, lover eller forskrifter på lengre sikt Gruppen har et åpent mandat, og jeg vet ikke hvilke konklusjoner den vil trekke, og langt mindre hvordan regjeringen vil følge opp gruppens anbefalinger i etterkant. Det er imidlertid ikke noe i gruppens mandat som spesifikt omfatter endringer i naturmangfoldloven.