Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1117 (2013-2014)
Innlevert: 19.08.2014
Sendt: 20.08.2014
Besvart: 28.08.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Trond Giske (A)

Spørsmål

Trond Giske (A): Hvilke henvendelser har hhv kunnskapsministeren personlig, kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet fått om uklarheter i rammene for skolenes ordensreglement siden oktober 2013, sortert etter tidspunkt for henvendelsen, hvem den var rettet til og innholdet i henvendelsen?

Begrunnelse

I VG torsdag 14. august tar kunnskapsministeren etter eget utsagn et "oppgjør" med restene av de "rødgrønnes koseskole". Her sier han at det må bli anledning til blant annet å nekte forsentkommende elever adgang til undervisningen, og beslaglegge mobiler eller IKT-utstyr som brukes i strid med regelverket.
I debatten som fulgte ble det påvist at det allerede er adgang til å gjøre det meste av det kunnskapsministeren nå sier han åpner for, blant annet har Lørenskog videregående allerede under forrige regjering innført en praksis med å låse dørene for forsentkommende elever. Også regler om beslag av utstyr som ikke brukes etter ordensreglene er innført flere steder.
Kunnskapsministeren innrømmer også at bortsett fra fraværsregler innebærer hans utspill ikke noen nye rammer for ordensreglementet i skolene. I NRK Dagsnytt 18 torsdag 14. august at utspillet likevel var nødvendig fordi han hadde mottatt så mange henvendelser om at rammene rundt hvilke bestemmelser som kunne inntas i ordensregelverket var uklart. Alle henvendelser til kunnskapsministeren om saker rundt regelfortolkninger under hans departement skal selvfølgelig journalføres. Vi tar det derfor for gitt at departementet har en raskt tilgjengelig oversikt over alle disse henvendelsene. I tillegg har kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet gode skriftlige rutiner for liknende henvendelser. For videre arbeid med slike saker i Stortinget er det svært nyttig å få oversikt over hvilke uklarheter kunnskapsministeren begrunner sitt utspill i, hvem henvendelsene kommer fra og hva de inneholder.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Det har vært for stor uklarhet knyttet til hvilke reaksjonsformer og sanksjoner lærere og skoler kan bruke for å opprettholde et godt læringsmiljø i klasserommene. Jeg har mottatt mange henvendelser om dette når jeg har vært på skolebesøk rundt i Norge, fra media og fra enkeltpersoner. Det er derfor viktig for meg å utarbeide klare retningslinjer for hva som er lov og ikke lov når det gjelder bruk av for eksempel sanksjoner. Lærere må gis den tillit, den autoritet og de verktøy som er nødvendige for å kunne styre klasserommet på en god måte. Elever, lærere og skoleledere skal ikke være i tvil om hvilke konsekvenser forsentkomming eller uro i klassen kan få.
Representanten ber om en opplistning av henvendelser om ”uklarheter i rammene for skolenes ordensreglement siden oktober 2013”. Under følger den etterspurte oversikt.

Henvendelser til Utdanningsdirektoratet

- Henvendelse fra Barneombudet, 11.11.2013 med spørsmål om lovtolkning vedrørende mobilforbud på skolene mv.
- Henvendelse fra lærer i videregående skole, 12.02.2014, om regler for håndtering av rusbruk i den videregående skolen. Henvendelsen var rettet til Kunnskapsdepartementet datert 05.02.2014, men ble oversendt til Udir 12.02.2014. Henvendelsen ble besvart 05.03.2014. Oppfølgingsspørsmål ble mottatt 06.03.2014 og besvart samme dag.
- Henvendelse fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane datert 06.02.2014. Saken gjaldt om ordensreglement kan være det samme for skole og SFO. Henvendelsen ble besvart 18.03.2014.
- Henvendelse fra Stavanger Aftenblad 20.05.2014 om hva Udir har sendt ut til skolene om mobilbruk i skolen.
- Henvendelse fra Lektorbladet 05.05.2014 om hvordan en skole kan gå fram hvis de ønsker å innføre en indikativ fraværsgrense.
-Henvendelse fra Aftenposten A-magasinet 11.03.2014 vedrørende boken ”Det store skolesviket”, fravær og sanksjonsmuligheter.
- Henvendelse fra NRK Trøndelag 22.10.2013 om nasjonale oversikter om hva skolene fastsetter i ordensreglementet.

Henvendelser til Kunnskapsdepartementet

- Henvendelse fra lærer i videregående skole, 04.11.2013, om fravær og fraværsgrenser.
- Henvendelse fra to lærere i videregående skole, 04.02.2014 om fravær og sanksjoner.
- Henvendelse fra rektor ved Sonans utdanning, 17.03.2014 om regelverk og sanksjoner knyttet til fravær.
- Henvendelse fra enkeltperson 13.06.2014 om regler for bekledning i skolen.

Jeg vil også legge til at jeg har flere spørsmål om dette fra både lærere, elever og foreldre når jeg er ute og besøker skoler. Disse muntlige tilbakemeldingene er naturligvis ikke journalført.
I tillegg til henvendelser til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet vil fylkesmannsembetene kunne ha mottatt henvendelser om temaet, gitt deres ansvar for regelverksveiledning lokalt. Jeg har ikke sett det som hensiktsmessig tidsbruk å innhente rapportering fra fylkesmennene på dette.