Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:1138 (2013-2014)
Innlevert: 25.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 02.09.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I tidligere praksis kunne NAV kjøpe egenandelen fra HELFO for brukere. De fikk frikortet allerede fra 1. januar og kunne ta ut medisiner, oppsøke lege og DPS uten å betale egenandel. Fra 2011 ble det slutt på ordningen. Nå må den enkelte betale egenandelen selv og eventuelt søke om å få dekket denne inntil grensen for frikort ble oppnådd. Ny ordningen medfører mye ekstraarbeid for NAV, ekstrautgifter, og store problemer for den enkelte bruker.
Hvorfor ble ordningen endret og er det aktuelt å endre tilbake?

Begrunnelse

Tidligere praksis har vært at NAV «kjøpte» egenandelen fra HELFO slik at brukeren som hadde store problemer med helse og økonomistyring, og der en på forhånd viste at vedkommende ville nå frikortgrensen raskt og uansett i løpet av året, kunne få frikortet allerede fra 1. januar. Dette var praktisk for NAV og for brukerne. Av for meg ukjente grunner, ble ordningen endret og henvendelser fra ansatte i Nav som jobber med oppfølging av mennesker med rusavhengighet, påpeker at når den enkelte må betale egenandelen selv og eventuelt søke om å få dekket denne inntil grensen for frikort ble oppnådd, så medfører dette mye ekstraarbeid for NAV, mange ekstrautgifter, og ikke minst store problemer for den enkelte bruker. Den gamle ordningen var effektiv og hensiktsmessig for brukerne og NAV.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Fram til 1.6.2010 var det Nav-kontorene som fattet vedtak om frikort. Enkelte Nav-kontor kan ha vurdert det som hensiktsmessig å betale for egenandeler og ”kjøpe” frikort til noen av sine brukere. Det har imidlertid ikke eksistert noen nasjonal, generell ordning i Nav med å ”kjøpe” frikort til brukere. Fra 1.6.2010 ble ordningen med automatisk frikort innført. Da ble oppgaven med å fatte vedtak om frikort overført til Helsedirektoratet/Helfo.
Oslo kommune har en ordning med kjøp av frikort for minstepensjonister. Ordningen ligner på den som beskrives. Det er kommunen som avgjør hvilke brukere som skal få tilbud om dette, og kommunen gjør opp det økonomiske direkte med Helfo.
Kommunene og Nav har muligheter for å avtale ordninger med brukere som har behov for bistand til å betale egenandeler før de når taket eller også kjøpe frikort for grupper hvor man mener dette er hensiktsmessig.
Innføring av automatisk frikort innebar at pasienter og brukere som har betalt egenandeler ut over tak 1, automatisk får overskytende beløp overført til sin konto. Dersom kommuner eller Nav hadde betalt en brukers egenandeler ut over taket, fikk brukeren refusjon for egenandeler som kommunen/Nav hadde betalt. Flere kommuner henvendte seg til Helsedirektoratet og pekte på at dette var problematisk. Direktoratet sendte i 2010 brev til kommunene og Nav der det ble pekt på denne utfordringen, og at kommunene/Nav burde lage rutiner slik at de kun dekket brukeres egenandeler opp til frikorttaket. Dette for å hindre at brukerne fikk utbetalt betydelige beløp fra frikortordningen, der kommunen allerede hadde dekket brukerens egenandeler.
Det er ikke aktuelt at andre enn Helfo fatter vedtak om frikort. Den automatiske frikortordningen gjør at brukerne slipper å samle på kvitteringer og sende inn refusjonskrav. Dette er en betydelig forenkling i forhold til tidligere.