Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1133 (2013-2014)
Innlevert: 22.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Det er nå gjort vedtak om standardvalg for E134 Haukelifjell. Det legges opp til minimumsløsning H2 (8,5m bredde) for nasjonale hovedårer og med tunnelklasse T9,5.
Vil statsråden sørge for at E134 blir planlagt og bygget som en fremtidsrettet veg i minst klasse H4 (10,5m bredde) og tunnelklasse T10,5 i tråd med det region sør og vest i Statens Vegvesen har ønsket?

Begrunnelse

Prosjektet E134 Haukelifjell er svært nærme ÅDT 4000 som ville gitt høyere standard. Trafikktallene er usikre og det er uklart om hvor mye trafikk Rogfast vil bidra med.
Norsk samferdselshistorie er full av eksempler på at veier er bygget underdimensjonert. E39 Flekkefjord - Lyngdal er et eksempel. Kostnadene med å utbedre veger og særlig tunneler i ettertid er enorme.
Det vises også til at samferdselsministeren nå vil bygge firefelts veg på hele E39 Søgne - Ålgård selv om dette er langt utover vegnormalen på store deler av strekningen. Det er fremtidsrettet. Det vil likevel fremstå som en forskjellsbehandling om man på en veg bygger langt utover vegnormalen, mens E134 Haukelifjell bygges med minimumsløsninger basert på usikre anslag for ÅDT.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: God infrastruktur er viktig for næringsutvikling og bosetting. Redusert reisetid og økt fremkommelighet er viktig for å utvikle livskraftige lokalsamfunn og regioner. Regjeringen har iverksatt en rekke prosesser for å få bygget vei og jernbane mer helhetlig, kostnadseffektivt og fremtidsrettet. Vi må ha et langsiktig perspektiv på trasevalg, veiens utforming og kapasitet.
Jeg merker meg at representanten Pollestad mener "norsk samferdselshistorie er full av eksempler på at veier underdimensjonert." Jeg minner om at daværende samferdselsminister Marit Arnstad, hvor representanten Pollestad fungerte som statssekretær, i svar på spørsmål nr. 966 (2012-2013) derimot konkluderte at vegprosjekter i all hovedsak bygges med riktig vegstandard. I plattformen til dagens regjering har vi derimot varslet at vi vil "endre vegnormalene slik at terskelen for å bygge midtrekkverk og flerfeltsveier senkes.
Jeg har notert meg at Vegdirektoratet har besluttet at de vil legge til grunn at E134 over Haukelifjell skal bygges etter dimensjoneringsklasse H2, i tråd med kravene i vegnormalene. Dette tilsvarer tverrprofil med 8,5 m bredde. I tillegg kommer fresefelt på hver side. Tunnelklasse T9,5 i henhold til vegnormalene er også besluttet. Statens vegvesen har arbeidet mye med planene på Haukeli i samråd med Riksantikvaren, med sikte på å finne en vegutforming og trasé som gjør at vernehensyn og ny veg kan kombineres. En del av dagens veg er fredet. Et bredere tverrprofil vil gi økte konsekvenser for vernehensyn. Etaten har fattet vedtaket ut fra den kunnskap man har i dag om trafikkutviklingen. Prognosen for ÅDT (20 år etter vegåpning) er satt til 3500, noe som tilsier dimensjoneringsklasse H2.
Samtidig gjennomfører Staten vegvesen nå en stor utredning om øst-vest-forbindelsene som inneholder analyser av den framtidige trafikkutviklingen på alle forbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet. Denne utredningen skal være ferdig i løpet av 2014. Den utredningen vil være en viktig del av regjeringens grunnlag når vi trekker konklusjoner for investeringer i nye veiprosjekter og dimensjoneringen av disse, deriblant utbedringer på E134.