Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1134 (2013-2014)
Innlevert: 22.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 03.09.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Nasjonal turistvei Jæren er den korteste strekningen i prosjektet Nasjonal turistvei. I tillegg har man ikke lykkes med å etablere et anlegg for veien på Hårr i Hå kommune. Lokalt er det positiv stemning for å utvide veien med strekningen FV 44 Ogna-Flekkefjord.
Vil samferdselsministeren være positiv til å vurdere dette om det kommer en henvendelse fra berørte kommuner?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er bra om flere turister velger å oppleve vårt vakre land fra bilen. Nasjonale turistveier skal bidra til å øke denne opplevelsen. Jeg synes det er positivt om lokalt næringsliv og lokale myndigheter bedre tilrettelegger for turister. Det kan generere flere arbeidsplasser, bedre kulturtilbud og samtidig øke lokal stolthet. Det er ingen hindre for at man lokalt kan markedsføre den omtalte delen av fv 44 i Dalane og Flekkefjord som en forlengelse av Nasjonal turistvei.
Representanten Pollestad, som tidligere statssekretær i samferdselsdepartementet, burde være kjent med at det er Vegdirektøren som er eier av prosjektet Nasjonale turistveger. Det er naturlig at Vegdirektøren fortsatt får ha dette ansvaret uten detaljert innblanding fra Samferdselsministeren. Jeg er trygg på at Vegdirektøren ser på muligheten for å videreutvikle både de enkelte strekninger av Nasjonale turistveger så vel som antallet.
La meg i denne forbindelse gi litt mer bakgrunn om ordningen. I 1998 fikk Statens vegvesen i oppdrag å gå videre med å utvikle prosjektet Nasjonale turistveger etter evaluering av Reiselivsprosjektet. Dette forprosjektet ble gjennomført i årene 1994-1997 med Sognefjellet, Gamle Strynefjellsvegen, fv/rv 7 i Hardanger og nordre del av fv 17 i Nordland som prøvestrekninger.
Statens vegvesen startet arbeidet i 1999 med å invitere alle fylkeskommuner, kommuner og reiselivsorganisasjoner i landet til å komme med innspill til nye strekninger. Det kom da inn over 50 forslag med en samlet veglengde på nærmere 9000 km. Ett av disse var den ca. 400 km lange Nordsjøvegen fra Kristiansand til Haugesund.
Som nevnt er det vegdirektøren som er eier av prosjektet. Kvalitetsrådet for nasjonale turistveger som innehar kompetanse på veg, natur, arkitektur og reiseliv er hans rådgivende organ i overordnede spørsmål, med vurdering og valg av strekninger som et viktig tema. I den omfattende prosessen ved utvelgelsen av strekningene hadde vegvesenet også bistand fra eget fagråd med ekstern ekspertise som gikk ytterligere inn i materien.
Etter en grundig prosess med tydeliggjøring av kriterier for utvelgelsen av strekningene og synfaringer og vurderinger av de foreslåtte vegene pluss noen til, ble det først valgt ut 11 strekninger. Disse ble i neste omgang utvidet med ytterligere tre strekninger etter supplerende befaringer og vurderinger, blant annet av Nordsjøvegen fra Stavanger til Flekkefjord.
Etter befaringen var kvalitetsrådet samstemte i at det var strekningen langs Jæren fram til overgangen til Dalane som hadde potensial som nasjonal turistveg, som ved nærmere etterprøving endte opp med Nasjonal turistveg Jæren fra Ogna til Bore. Dette var også konklusjonen da Vegdirektøren gjorde sine endelige vedtak.
Nasjonale turistveger er en nasjonal attraksjon der hver enkelt strekning skal ha sin egen identitet, men like fullt skal være biter i et helhetlig bilde satt sammen av alle strekningene. De viktigste kriteriene for utvelgelsen er den unike naturopplevelsen og at den vegfarende turisten får denne mens han/hun er undervegs. I tillegg er det avgjørende at den enkelte strekningen er konsistent og troverdig i forhold til sin egenart/profil og i forhold til hverandre. Nasjonal turistveg Jæren sitt særpreg blant de atten strekningene er «Høg himmel og vid horisont» og vegen beskrives som «En reise gjennom særpreget kulturlandskap langs Nordsjøen. Avstikkere ned til rullesteiner og sanddyner gir spennende opplevelser av hav og lys, fyr og kulturminne».
Selv om man innenfor kriteriene som ligger for Nasjonal Turistveg valgte å begrense strekningen til Ogna i søre, er dette ikke til hinder for at næringslivet i sør kan utnytte den mulighet som ligger i å utvikle turforslag der vegfarende turister anbefales å kombinere egne store attraksjoner som Jøssingfjorden med Nasjonal turistveg Jæren.
Statens vegvesen har gjort et grundig og solid faglig arbeid for å få utvikle en unik attraksjon til glede og nytte både for vegfarende og norsk næringsliv. Jeg har full tillit til at Statens vegvesen også i det videre vil forvalte dette på en god måte.