Skriftlig spørsmål fra Marianne Aasen (A) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1139 (2013-2014)
Innlevert: 25.08.2014
Sendt: 25.08.2014
Besvart: 02.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Marianne Aasen (A)

Spørsmål

Marianne Aasen (A): Mener statsråden det er innenfor opplæringsloven sin bestemmelse om gratis grunnskoleopplæring, å reise på klassetur i skoletida, med en så stor egenandel at flere ikke får råd til å bli med?

Begrunnelse

En jente på en ungdomsskole i Alta har stått fram og fortalt om at hun og en gruppe på 37 elever av totalt 95 elever ikke kan dra på klassetur på grunn av høy egenandel. Hver elev må betale 8000 kroner for å være med. Skolen fratar seg ansvaret fordi turen skjer i regi av foreldrene. Det er opp til lærerne selv om de vil være med. Det er et viktig prinsipp at skolen er gratis for alle. Mange skoler drar på skoleturer, men da samles det inn penger gjennom dugnad. Regelverket burde ikke være mulig å misforstå, men mye tyder på at ulike skoler tolker dette ulikt. En presisering synes derfor nødvendig.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Jeg kan ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men jeg vil på generelt grunnlag kommentere problemstillingen som reises.
Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring er et sentralt prinsipp, som er nedfelt i opplæringsloven § 2-15. Det følger av denne bestemmelsen at kommunen ikke kan kreve at eleven eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen, for eksempel utgifter til leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen.
Gratisprinsippet i opplæringsloven innebærer at klasseturer som foregår i skoletiden, skal være gratis for elevene. Det samme gjelder turer utenfor skoletiden som gjennomføres i skolens regi. Kostnadene for klasseturer skal i utgangspunktet dekkes av kommunen. Opplæringsloven er imidlertid ikke til hinder for at elever og foreldre finansierer klasseturer ved for eksempel frivillige gaver, dugnader og loddsalg. Midler som mottas i gave eller fra dugnader og lignende, må komme alle elevene til gode, uansett hvem som har betalt eller hvem som ha bidratt til å skaffe midlene. Uavhengig av finansieringsmåte er det ikke tillatt å kreve at elever må betale for å delta på klasseturer.
Jeg mener at dagens regler på dette området er tydelige og at det ikke er nødvendig med en presisering. Gratisprinsippet skal sikre en inkluderende skole hvor alle elever kan delta på lik linje, uavhengig av økonomisk bakgrunn. Det er verken mulig eller hensiktsmessig med en regulering som forhindrer at foreldre arrangerer private betalingsturer utenfor skolens regi. Skolene bør imidlertid være varsomme med å oppfordre til eller legge til rette for at foreldre arrangerer private turer som kan bidra til å undergrave formålet om en inkluderende skole.