Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1153 (2013-2014)
Innlevert: 27.08.2014
Sendt: 27.08.2014
Besvart: 04.09.2014 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Hva vil statsråden gjøre for at universitetene i Nord-Norge og næringslivet kan realisere planene om å styrke forskningen på arktisk logistikk og maritim transport gjennom Center for High North Logistics (CHNL)?

Begrunnelse

I Innst. 8 S fra Næringskomiteen skriver en samlet komité:

"Komiteen er kjent med arbeidet Center for High North Logistics (CHNL), basert i Kirkenes og Murmansk, gjør for å utvikle og formidle kunnskap om arktisk logistikk og maritim transport. Sikre, effektive og bærekraftige løsninger for transport og logistikk vil være avgjørende for utviklingen av næringsvirksomheten i nordområdene. Komiteen har videre merket seg at UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Nordland ønsker et tettere samarbeid med CHNL om forskning og utdanning knyttet til senterets aktivitet. Komiteen viser til at det samarbeid som CHNL får til mellom nasjonale og internasjonale miljøer kan gi viktige bidrag til utviklingen i nord."

Venstre mener det er svært positivt at de to universitetene i Nord-Norge går sammen om et prosjekt der de bruker sine felles styrker. Videre er økt samarbeid mellom næringsliv og kunnskapssektoren et mål i seg selv, og satsing på kunnskap om Nordområdene viktig. Merknaden må følges positivt opp, og det bør legges til rette for at dette samarbeidet blir en realitet.

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Svar

Torbjørn Røe Isaksen: Center for High North Logistics (CHNL) ble opprettet i 2008 som et offentlig-privat samarbeid mellom blant andre Utenriksdepartementet og Norges Rederiforbund, med sikte på å øke forskning på transport og logistikk i nordområdene. Senteret ble etter det Kunnskapsdepartementet er kjent med, organisert som en privat stiftelse i 2009 med styremedlemmer fra Rederiforbundet, Tschudi Shipping, Det Norske Veritas, Universitetet i Nordland og Aker Artic, og hvor Statoil og Utenriksdepartementet har observatørplass.
I brev av 27. juni 2014 fra Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet til Kunnskapsdepartementet fremgår det at universitetene ønsker å innlemme CHNL i de to universitetsstrukturene for å bidra til å videreutvikle senteret.
Departementet har lagt til grunn at Universitetet i Nordland og Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet finansierer dette innenfor sine eksisterende rammer, og i tråd med gjeldende regelverk, jf. blant annet departementets rundskriv F07/2013. Alle transaksjoner mellom universitetene må skje på forretningsmessige vilkår.
Kunnskapsdepartementet er ikke kjent med om øvrige aktører vil bidra til fortsatt finansiering av senteret, men vil anta at senteret som har et betydelig nettverk av nasjonale og internasjonale partnere og interessenter, vil søke finansiering også fra disse.
Jeg viser for øvrig til at regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en strategi om helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring. Strategien skal legges frem våren 2015. Kunnskapsdepartementet vil samarbeide tett med Nærings- og fiskeridepartementet om strategien, og jeg vil ta med meg spørsmålet fra representanten Raja som et innspill til dette arbeidet.